דרכון CLASS FIRST
ביטוח נסיעות לחו”ל
מהדורת מאי 2021
מהדורת מאי 2021
מבוטח/ת יקר/ה,
זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו”ל בהראל חברה לביטוח בע”מ החברה המובילה והמתמחה
זה עשרות שנים בביטוח נסיעות לחו”ל. תכנית הביטוח “דרכון CLASS FIRST “על כל סעיפיה
המופיעים בחוברת זו, יחד עם דף פרטי הביטוח, על הפרטים, ההחרגות וההערות המופיעים בו,
מהווה את פוליסת הביטוח שלך.
הרחבות לפוליסה שניתן לרכוש תמורת דמי ביטוח נוספים:
החמרה של מצב רפואי קודם – לכיסוי הוצאות רפואיות הנובעות ממצב רפואי קודם
כבודה )מטען אישי נילווה( – אובדן או גניבה
ביטול וקיצור נסיעה )קיימת אפשרות להגדיל את הכיסוי למקרה של מגיפה תמורת דמי
ביטוח נוספים(
היריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים
ספורט אתגרי
ספורט חורף
אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/ טאבלט
אובדן או גניבה של טלפון נייד
אופניים דו גלגליים )עד 90 ימים( – אובדן כללי או גניבה או נזק מעל %50
ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי לרכב שכור/קרוואן שכור בחו”ל )לנהג
מגיל 24 ועד גיל 75)
הראל חברה לביטוח בע”מ, על כל צוות עובדיה ושירותי הסיוע שלה, ילוו אותך במסעך בחו”ל
על מנת ששהייתך תהיה בטוחה והנאתך שלמה.
נסיעה טובה
הראל חברה לביטוח בע”מ
סטודיוהראל 62.436
תוכן עניינים
טבלת גבולות אחריות לחלק א’ – הפוליסה הבסיסית 4
חלק א’ תנאי פוליסה לביטוח נסיעות לחו”ל – פוליסה בסיסית 5
פרק 1 :ההגדרות 5
פרק 2 :הוצאות אשפוז בחו”ל 8
פרק 3 :הוצאות רפואיות בחו”ל שלא בעת אשפוז 10
פרק 4 :הוצאות מיוחדות 11
פרק 5 :הוצאות חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל חילוץ והצלה 13
פרק 6 :חבות כלפי צד שלישי 16
פרק 7 :חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה כולל חלק ב’ – הרחבות 17
תנאים כלליים 19
פרק 8 :אי גילוי על פי חוק חוזה ביטוח 19
פרק 9 :תביעה 20
פרק 10 :ביטול הפוליסה 22
פרק 11 :הארכת הפוליסה 23
פרק 12 :כללי 24
פרק 13 :חוק ושיפוט 26
טבלת גבולות אחריות לחלק ב’ –
הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל תמורת דמי ביטוח נוספים 27
חלק ב’ – הרחבות לפוליסה הבסיסית 29
פרק 14 :הרחבה לכבודה )מטען אישי נלווה( – אובדן או גניבה 29
פרק 15 :הרחבה לביטול וקיצור נסיעה 31
פרק 16 :הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם 36
פרק 17 :הרחבה להיריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים 37
פרק 18 :הרחבה לספורט אתגרי 38
פרק 19 :הרחבה לספורט חורף 39
פרק 20 :הרחבה לאובדן או גניבה של מחשב אישי נישא / טאבלט 41
פרק 21 :הרחבה לאובדן או גניבה של טלפון נייד 42
פרק 22 :הרחבה לאופניים דו גלגליים )עד 90 ימים( 43
פרק 23 :הרחבה לביטול השתתפות עצמית
במקרה של נזק תאונתי לרכב/קרוואן שכור בחו”ל )לנהג מגיל 24 ועד גיל 75 )46
מוקדי התקשרות למקרה הצורך 47
4
טבלת גבולות אחריות לחלק א’ – הפוליסה הבסיסית
הסעיף
בפוליסה
הכיסוי גבול האחריות השתתפות
עצמית
פרק 2
ופרק 3
גבול אחריות המבטח
להוצאות רפואיות
000,000,5$
1.2 הוצאות רפואיות בחו”ל בעת
אשפוז
כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
1.2.2 פינוי יבשתי ממקום האירוע
לבי”ח קרוב
כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
2.2.2 פינוי אווירי ו/או ימי ממקום
האירוע לבי”ח קרוב
כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
3.2 הטסה רפואית לישראל כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
1.3 הוצאות רפואיות בחו”ל שלא
בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות
אבחון
כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
2.3 תרופות 500,1 $50$
3.3 טיפול חירום בשיניים 400 $50$
4.3 פיזיותרפיה בחו”ל 500 $לטיפול ועד 6 טיפולים 50$
5.3 המשך טיפול בישראל עקב
תאונה שארעה בחו”ל
000,10 $ועד 120 יום ללא ה.ע
1.5.3 הורדת גבס, הוצאת מסמרים
ופיזיותרפיה בישראל
000,6 $כלול בגבול האחריות של המשך
טיפול בישראל
%20
לטיפול
פרק 4 הוצאות מיוחדות
1.4 החזר הוצאות עקב שהות בחו”ל
מעבר לתקופת הביטוח
כמפורט להלן ללא ה.ע
1.1.4 הוצאות לינה בחו”ל מעבר
לתקופת הביטוח
150 $ליום 50$
2.1.4 כרטיס נסיעה לישראל למבוטח 000,1 $50$
2.4 הטסת מלווה ושהייה במקום
אשפוזו של המבוטח בחו”ל
500,2 $50$
3.4 היריון שאובחן לראשונה בחו”ל כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות
1.3.4 הוצאות רפואיות שלא בעת
אשפוז
כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות 50$
2.3.4 הוצאות רפואיות בעת אשפוז כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות 50$
4.4 הוצאות העברת גופה כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע
פרק 5 חיפוש איתור וחילוץ באמצעות
הראל חילוץ והצלה
000,250 $ללא ה.ע
פרק 6 חבות כלפי צד ג’ 000,150 $ללא ה.ע
5
חלק א’ תנאי פוליסה לביטוח נסיעות לחו”ל –
פוליסה בסיסית
פרק 1 :ההגדרות חלות על כל פרקי הפוליסה וחלקיה
אלא אם צוין אחרת במפורש:
1 .הגדרות:
.1 .המבטח:
הראל חברה לביטוח בע”מ.
.2 .המבוטח:
מי ששמו נקוב בדף הרשימה כמבוטח.
.3 .גיל המבוטח:
גיל המבוטח נקבע לפי תאריך יום הולדתו של המבוטח, כפי שנקבע בדף פרטי הביטוח.
.4 .הפוליסה:
חוזה ביטוח זה, שבין המבוטח לבין המבטח, ובכלל זה ההצעה, דף הרשימה, הצהרות
על מצב הבריאות וההרחבות המצורפות לו, ככל שקיימים.
.5 .הפוליסה הבסיסית:
הכיסוי הביטוחי המפורט בחלק א’ בפרקים 13-1 לרבות התנאים הכלליים.
.6 .הצעה:
טופס ההצעה המהווה בקשה להצטרף לביטוח על-פי פוליסה זו, כשהוא מלא על כל
פרטיו, לרבות הצהרת הבריאות שמולאה על ידי המבוטח וכן פרטי אמצעי התשלום.
.7 .דף רשימה / דף פרטי הביטוח:
מסמך המצורף לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, שכולל את הפרטים,
ההצהרות והתנאים הדרושים לשם התאמת פוליסת הביטוח לתנאי חוזה הביטוח של
המבוטח. במקרה של סתירה בין תנאי הפוליסה לבין התנאים המפורטים בדף
פרטי הביטוח, יגברו התנאים המפורטים בדף פרטי הביטוח.
.8 .חו”ל:
כל מקום או מדינה מחוץ למדינת ישראל, כולל אוניה או מטוס בדרכם מישראל או
אליה, למעט שטחי הרשות הפלשתינאית ומדינות אויב.
.9 .נסיעה:
יציאה אחת מישראל לחו”ל וחזרה לישראל.
.10 .יעד נסיעה:
מדינה בחו”ל בה שהה המבוטח באופן רציף מעל 24 שעות במהלך תקופת הביטוח.
.11 .התקופה או תקופת הביטוח:
תקופת ביטוח הנסיעה כפי שצוינה בדף הרשימה ובתנאי שלא תעלה על התקופה
המרבית, בתוספת 48 שעות לכל היותר, אם נגרם עיכוב ע”י אמצעי התחבורה אשר
בו עמד המבוטח לחזור ארצה.
6
.12 .התקופה המרבית:
התקופה המרבית לפוליסה הבסיסית:
גיל תקופה מרבית )בימים(
עד גיל 60( כולל( 45
61 – 70( כולל( 30
71 – 80( כולל( 15
81 – 85( כולל( 10
86 – 95( כולל( 7
כל התקופות לעיל הינן בתוספת 48 שעות לכל היותר, אם נגרם עיכוב ע”י אמצעי
התחבורה אשר בו עמד המבוטח לחזור ארצה. הארכת תקופת הביטוח הנה על פי
התנאים המפורטים בפרק 11.
.13 .אירוע/מקרה ביטוח:
תאונה ו/או מחלה ו/או מצב בריאותי ו/או אירוע כפי שמתואר בפרקי הפוליסה להלן,
אשר אירעו למבוטח בחו”ל במשך תקופת הביטוח שאינם תוצאה ממצב רפואי קודם.
.14 .מצב רפואי קודם:
מחלה ו/או מצב בריאות בגינו היה המבוטח בטיפול, לרבות טיפול תרופתי, ו/או
בהשגחה בעת צאתו לחו”ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו ולמעט כאשר קבלת
הטיפול הייתה מטרת הנסיעה.
.15 .החמרה של מצב רפואי קודם:
שינוי לרעה של מצב רפואי קודם, שהטיפול בו היה הכרחי כטיפול חירום בחו”ל
והמבוטח לא היה יכול מבחינה רפואית לדחות את הטיפול עד שובו לישראל.
.16 .מחלה:
ליקוי בריאותי או בעיה בריאותית, או הפרעה במצב הבריאות של איברי הגוף, או
הפרעה גופנית עם סימנים ותסמינים שניתן לזהותם, או כל מצב לא תקין או כשל
תפקודי של הגוף.
.17 .תאונה:
חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי
ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות
בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמידית לקרות מקרה הביטוח. למען
הסר ספק, אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או הצטברות של פגיעות זעירות
חוזרות לאורך תקופה הגורמים לנכות לא ייחשבו כ”תאונה”.
.18 .בית חולים:
מוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות בחו”ל כבית חולים כללי בלבד, להוציא
מוסד שהוא סנטוריום, בית הבראה, בית החלמה, מוסד משקם.
.19 .הוצאות אשפוז:
התשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בעת אשפוז.
.20 .יום אשפוז:
שהייה רצופה בבי”ח למשך 24 שעות.
7
.21 .הוצאות רפואיות:
הוצאות עבור טיפול רופא ו/או בדיקות אבחון ו/או תרופה ו/או אביזר בהשאלה בקשר
לתאונה )כגון: קביים, הליכון( שניתנו למבוטח בתקופת הביטוח, שלא בעת אשפוז ולא
באחד מאלה – סנטוריום, בית הבראה, בית החלמה, מוסד משקם.
.22 .הטסה רפואית:
הטסה בשירות מטוסים רגיל עם או ללא ליווי של צוות רפואי ו/או במטוס מיוחד בליווי
צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח המועבר מחו”ל לישראל
בתנאים המפורטים בסעיף 3.2 להלן.
.23 .רופא:
אדם שהוסמך ע”י הרשויות המוסמכות לעסוק ברפואה במדינה בה הוא פועל.
.24 .רופא מומחה:
רופא אשר אושר לו בידי הרשויות המוסמכות בישראל תואר מומחה בתחום רפואי
מסוים לפי תקנה 2 לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל”ג-1973 ,
ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים שפורסמה לפי תקנה 34 לתקנות האמורות
או רופא שהינו בעל רישיון מומחה בתחום רפואי מסוים על ידי הרשויות המוסמכות
לכך על פי הדין במדינה הרלוונטית בחו”ל בה ניתן השירות.
.25 .תרופה:
חומר כימי או ביולוגי, אשר נועד לטיפול במצב רפואי בחו”ל לצורך ייצוב המצב הרפואי,
מניעת החמרתו )לרבות מניעת התפתחותם של מצבים רפואיים נוספים( או מניעת
הישנותו כתוצאה ממחלה או תאונה, עד שוב המבוטח לארץ.
.26 .מרשם:
מסמך רפואי חתום על ידי רופא אשר אישר את הצורך בטיפול/בתרופה, קבע את
אופן הטיפול, את המינון הנדרש ומשך זמן הטיפול הנדרש.
.27 .בן משפחה קרוב:
בן/בת זוג של המבוטח, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו.
.28 .מלווה:
אדם המלווה את המבוטח על פי הוראת רופא בחו”ל או המתלווה למבוטח עקב אירוע
בעת שהייתו בחו”ל או חזרתו לישראל.
.29 .טבלת גבולות אחריות:
טבלה במסגרתה מוגדרים סכומי הכיסוי המקסימליים אותם מתחייב המבטח לשלם
למבוטח בקרות מקרי הביטוח בהתאם לתנאי הביטוח.
.30 .השתתפות עצמית:
חלקו של המבוטח בהוצאות בגין מקרה ביטוח כמפורט בטבלת גבולות האחריות
בפוליסה. מובהר בזאת כי חבות המבטח לתשלום תגמולי ביטוח במקרה בו חלה
על המבוטח השתתפות עצמית תהיה בהתאם להוצאות המבוטח בפועל ועד
לסכום המקסימאלי לפי טבלת גבולות האחריות, בניכוי ההשתתפות העצמית
ורק לגבי הוצאות המבוטח שמעבר להשתתפות זו.
.31 .ישראל:
שטח מדינת ישראל כולל השטחים המוחזקים על ידי מדינת ישראל. לא כולל שטחי
הרשות הפלשתינאית.
.32 .דולר:
דולר של ארה”ב.
8
פרק 2 :הוצאות אשפוז בחו”ל
2 .המבטח ישלם למבוטח עבור הוצאות בגין קרות אירוע, ייתן למבוטח כתב התחייבות
כספית או ייתן לו שירות כדלקמן:
שנעשו בעת אשפוז בבית חולים, במחלקה בת 2 מיטות PRIVATE-SEMI .הכיסוי על .1 .הוצאות אשפוז, בדיקות, צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ, ובלבד
פי סעיף זה הנו עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך של 000,000,5 $ובכפוף
לטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
.2 .במקרה של פינוי המבוטח לבית חולים: ככל שמצבו הרפואי של המבוטח יחייב
העברתו לבית חולים הקרוב למקום הימצאו של המבוטח או פינויו לבית חולים אחר
המתאים למצבו הרפואי, יהא זכאי המבוטח לשיפוי מאת המבטח בגין הוצאות הפינוי
ו/או העברה כאמור, עד לסך הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה ובכפוף לאמור
בסעיפים 1.2.2 ו-2.2.2 להלן.
פינוי ו/או העברה באמצעי תחבורה יבשתי כל שהוא המתאים למצבו הרפואי .1.2 .פינוי ו/או העברה בדרך יבשתית – היה ומצבו הרפואי של המבוטח מאפשר
של המבוטח, בהתאם להערכה רפואית של רופא מומחה, יהא המבוטח
זכאי להחזר הוצאות הפינוי ו/או ההעברה כאמור, וזאת עד לגבול האחריות
להוצאות רפואיות בסך 000,000,5 $ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
.2.2 .פינוי ו/או העברה בים או באוויר – היה ומצבו הרפואי של המבוטח אינו
מאפשר, בהתאם להערכה רפואית של רופא מומחה, פינוי ו/או העברה באמצעי
תחבורה יבשתי כאמור לעיל, יהא המבוטח זכאי להחזר הוצאות הפינוי ו/או
ההעברה באמצעי תחבורה ימי ו/או אווירי )לרבות אמבולנס אווירי(, ובלבד
שהמבוטח פנה למבטח בבקשה לקבל אישור מוקדם של המבטח לביצוע
הפינוי ו/או ההעברה כאמור וזאת עוד בטרם בוצע הפינוי בפועל. המבטח
יהיה רשאי לדרוש מהמבוטח לקבל הערכה רפואית כאמור על ידי רופא
מטעמו. לא פנה המבוטח למבטח לצורך קבלת אישורו, לפני ביצוע הפינוי או
העברה כאמור לעיל, יהא רשאי המבטח להפחית את סכום תגמולי הביטוח
להם יהיה זכאי המבוטח לגובה הסכום שהיה משלם המבטח לו היה פונה
המבוטח למבטח בבקשה לקבלת אישור כאמור לפני ביצוע הפינוי או העברה.
יובהר ויודגש כי התחייבות המבטח עפ”י סעיף זה ותת סעיפיו הינה לשיפוי כספי
של המבוטח בלבד בגין הוצאות המבוטח בשל הפינוי/העברה, והמבטח אינו ולא
יהיה אחראי להסדרת הפינוי ו/או ההעברה כאמור שלא בוצעו מטעמו, בכל דרך
או צורה שהיא.
.3 .הטסה רפואית – בקרות מקרה ביטוח המבטח יאפשר ויסדיר הטסה רפואית כמוגדר
בסעיף 22.1 להגדרות, ויעביר את המבוטח לישראל להמשך טיפול. בכפוף לקיומם
של התנאים המצטברים שלהלן:
(א)עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה;
(ב)ההטסה הרפואית אפשרית והכרחית מבחינה רפואית;
(ג)ההטסה אפשרית בנסיבות הזמן והמקום בו שוהה המבוטח.
דרך ההעברה תיקבע על ידי רופא מטעם המבטח בתאום עם הרופא המטפל בחו”ל,
לאחר קבלת מידע מדויק על מצבו הרפואי של המבוטח ואפשרות הטיפול במבוטח
במקום בו חלה או נפגע.
9
התחייבות המבטח עפ”י סעיף זה מותנית בביצוע ההטסה הנ”ל באמצעות המבטח
ו/או מי מטעמו בלבד וזאת עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך 000,000,5 $
ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. לא בוצעה ההטסה על ידי המבטח ו/או מי
מטעמו, יהא רשאי המבטח להפחית את סכום תגמולי הביטוח להם יהיה זכאי המבוטח
לגובה הסכום שהיה משלם המבטח, לו בוצעה ההטסה מטעמו.
למען הסר ספק, במקרה של הטסה רפואית כרטיסי נסיעה שהיו בידי המבוטח יומחו
לטובת המבטח, לבקשתו של המבטח.
10
פרק 3 :הוצאות רפואיות בחו”ל שלא בעת אשפוז
3 .המבטח ישלם למבוטח עבור הוצאות רפואיות שהוצאו בחו”ל בגין קרות אירוע, עבור
הוצאות או ייתן למבוטח כתב התחייבות כספית כדלקמן:
.1 .טיפול רופא, בדיקות אבחון, בדיקות הדמיה או אביזר רפואי המותקן עקב תאונה
וזאת עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך 000,000,5 $ובכפוף לטבלת גבולות
האחריות בפוליסה.
לצורך ייצוב מצבו של המבוטח בחו”ל )לא יכוסו תרופות שהמבוטח נוטל באופן .2 .תרופות מרשם – אשר נרכשו בחו”ל בהוראת רופא מטפל שקבע כי הנן הכרחיות
קבוע ושוטף( וזאת עד לסך 500,1 $הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין
סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה 50.$
.3 .טיפול חירום בשיניים – שירותי חירום ועזרה ראשונה ברפואת שיניים בלבד הנדרשים
באופן מידי לצורך שיכוך כאבים, לרבות עקב תאונה וזאת עד לסך 400 $כנקוב בטבלת
גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה 50( .$לא
יכוסה טיפול שיניים שוטף או טיפול שניתן לדחותו עד שוב המבוטח לישראל(.
פיזיותרפיסט מוסמך כהמשך ישיר וכתוצאה מהתאונה, עד לסך 500 $לטיפול ובכפוף .4 .פיזיותרפיה עקב תאונה – 6 טיפולים פיזיותרפיים עקב תאונה, שניתנים על ידי
לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית
בגובה 50.$
.5 .המשך טיפול בישראל במוסד רפואי עקב תאונה שארעה בחו”ל – המבטח ישלם
למבוטח, או ייתן למבוטח התחייבות כספית, עבור הוצאות רפואיות בגין טיפול רפואי
בישראל בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, במסגרת מוסד רפואי המורשה על ידי משרד
הבריאות בישראל לבצע טיפולים רפואיים, כהמשך רציף לתאונה שארעה בחו”ל
המכוסה עפ”י פוליסה זו, שהוצאו בתקופה של עד 120 יום מיום הגעתו לישראל או
מיום סיום תקופת ביטוח, המוקדם מביניהם ובכל מקרה לא יותר מסך של 000,10 $
כנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
ביצוע פיזיותרפיה או הורדת גבס או הוצאת מסמרים בישראל, התחייבות .1.5 .במקרה שבו המשך הטיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו”ל כאמור הינו
המבטח הנה עד ל-%80 מההוצאות בפועל של המבוטח לטיפול ועד לסך
של 000,6 $כנקוב בטבלת גבולות האחריות לפוליסה. יובהר כי סכום זה יהיה
כלול בתקרת הכיסוי לסעיף זה בסך 000,10 $ולא יהיה בנוסף לו.
מודגש כי אחריות המבטח לפי פרק 3 ,לתשלום עבור הטיפול הרפואי ישירות לנותן שירות
בחו”ל )למעט במקרה של שיפוי בגין הוצאות המשולם ישירות למבוטח, או במקרה שמבוטח
שילם חוב לנותן שירות עקב זכאותו לכיסוי ביטוחי(, תהיה בהתאם לתעריפים המקובלים
בארץ קבלת הטיפול, ועד לסך של 000,000,5 $ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
סה”כ ההתחייבות המרבית של המבטח בגין כלל ההוצאות הרפואיות על פי פרקים 2 ,3
וסעיף 4.4 להלן שיוצאו במהלך תקופת הביטוח )לעיל ולהלן “גבול האחריות להוצאות
רפואיות”( לא יעלה על הסך של 000,000,5 $ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
11
פרק 4 :הוצאות מיוחדות
4 .המבטח ישלם בגין אירוע הוצאות מיוחדות כדלקמן:
ביטוח המכוסה עפ”י פוליסה זו בעת היותו בחו”ל במשך תקופת הביטוח ותמה תקופת .1 .החזר הוצאות עקב שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח – אירע למבוטח מקרה
הביטוח על פי תנאי הפוליסה ונמסרה למבטח חוות דעת של רופא מוסמך כי נשקפת
סכנה לבריאותו ולחייו ולכן אסור למבוטח עדיין לטוס לישראל וקביעה זו אושרה
ומקובלת על רופא מטעם המבטח:
.1.1 .המבטח ישפה את המבוטח בעלות הוצאות לינה, בתקופה שלאחר תקופת
הביטוח, במקום שהותו של המבוטח וזאת עד לקבלת אישור רפואי לפיו
המבוטח כשיר לשוב חזרה לישראל ועד לסך של 150 $ליום ובכפוף לטבלת
גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה 50.$
לסך 000,1 $ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול .2.1 .המבטח ישפה את המבוטח בגין כרטיס נסיעה לישראל שנרכש מראש ועד
השתתפות עצמית בגובה 50.$
למען הסר ספק, כרטיסי נסיעה שהיו בידי המבוטח לישראל, יומחו לטובת המבטח,
לבקשת המבטח.
ואשפוזו עולה על 3 ימים או שהרופא המטפל בחו”ל קבע כי חיי המבוטח בסכנה, ישלם .2 .הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו”ל – אושפז המבוטח בחו”ל
המבטח למלווה אחד עלות רכישת כרטיס נסיעה במחלקת תיירים )כמפורט בסעיף
2.11 להלן( והוצאות נסיעה למקום אשפוזו של המבוטח וכן עלות הוצאות לינה, הכל
עד לסך של 500,2 $ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול
השתתפות עצמית בגובה 50.$
.3 .היריון עד שבוע 12 ,שאובחן לראשונה בחו”ל:
המבטח יישא בהוצאות רפואיות כמפורט להלן בגין היריון עד שבוע 12 ,שאובחן
לראשונה בחו”ל עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך של 000,000,5 $ובכפוף
לטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
אשר אובחן לראשונה בחו”ל בדרך של אבחנה רפואית מתועדת בעת .1.3 .המבטח יישא בהוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו”ל כתוצאה מהיריון
שהות המבוטחת בחו”ל. הוצאות כאמור יכוסו בתנאי שהוצאו עד לשבוע
12 כולל. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה 50.$
לראשונה בחו”ל בדרך של אבחנה רפואית מתועדת. הוצאות כאמור .2.3 .המבטח יישא בהוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו”ל עקב היריון שאובחן
יכוסו בתנאי שהוצאו עד לשבוע 12 כולל. בגין סעיף זה תחול השתתפות
עצמית בגובה 50.$
.3.3 .המבטח לא ישלם עפ”י סעיף 1.3.4 ו-2.3.4 הוצאות או תביעות הקשורות
או הנובעות מאחד או יותר מהמקרים הבאים:
.1.3.3 .הפלה יזומה שלא עקב צורך רפואי.
.2.3.3 .הוצאות מעקב היריון, בדיקות שיגרה ובדיקות גנטיות למעט
בדיקות לצורך אבחון ראשוני של ההיריון בלבד.
.3.3.3 .הוצאות שהוצאו לאחר תום שבוע 12 להיריון, אלא אם קיימת
חוות דעת רופא מוסמך כי נשקפת סכנה לבריאותה ו/או
לבריאות העובר ו/או לחייה ו/או לחיי העובר.
12
.4 .הוצאות העברת גופה:
נפטר המבוטח בתקופת הביטוח עקב מקרה ביטוח המכוסה ע”פ פוליסה זו, יישא
המבטח בהוצאות העברת גופתו לישראל, בתנאי מפורש כי העברה זו תתבצע על
ידי המבטח ו/או על ידי מי מטעמו ובתאום עם המבטח ועד לגבול האחריות להוצאות
רפואיות בסך של 000,000,5 $ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
סה”כ ההתחייבות המרבית של המבטח על פי פרק זה לא תעלה על הסך המרבי הנקוב
בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
13
פרק 5 :הוצאות חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל חילוץ והצלה
5 .הכיסוי בגין חיפוש איתור וחילוץ יחול במדינות שבהן ניתן להפעיל כיסוי זה והוא כלול
בדמי הביטוח אלא אם ביקש המבוטח שלא לרכוש כיסוי זה –
.1 .הגדרות נוספות לפרק זה:
.1.1 .הראל חילוץ והצלה:
קבוצת אנשים אשר נבחרה על ידי המבטח בגין כישוריה הייחודיים ומיומנויותיה
לבצע פעולות איתור וחילוץ, כאמור בפרק 5 לפוליסה. צוות זה יכול שיכלול
פסיכולוג המוכר ככזה על ידי הרשויות המוסמכות בישראל.
.2.1 .מוקד:
מוקד הפניות של המבטח ליצירת קשר באמצעות מספר הטלפון ו/או אתר
האינטרנט אשר צוינו בפוליסה ו/או כתובת דואר אלקטרוני:
il.co.ins-harel@669
.3.1 .ניתוק קשר:
הפסקה מסיבות בלתי ברורות ובלתי ידועות, לתקופה העולה על 14 יום או
פחות מזה בהתאם לשיקול דעתו של המבטח, על פי נסיבות המקרה, של
הקשר שהיה נהוג בין המבוטח לבין מי מבני משפחתו הקרובה ו/או לבין
מלווה לנסיעה ו/או עם המוקד, ואשר כתוצאה מהפסקת קשר זה, אין מידע
אצל אף אחד מבני משפחתו הקרובה, מלווה לנסיעה ו/או אצל המבטח,
לגבי מקום הימצאו של המבוטח ובתנאי מפורש כי הפסקת הקשר אירעה
בתוך תקופת הביטוח.
.4.1 .איתור:
איתור מקום הימצאותו של המבוטח.
.5.1 .חילוץ:
הוצאת מבוטח שאינו יכול להגיע בכוחות עצמו, ממקום הימצאותו למקום
מבטחים )לעניין זה מקום מבטחים – מקום ישוב קרוב למקום הימצאותו,
אשר קיימים בו תחנת משטרה או בית חולים(, עקב מקרה חירום המסכן
את חיי המבוטח או מצב אשר החמרתו עלולה להביא למצב המסכן חיים.
.6.1 .תקופה אקטיבית:
תקופה מרבית בת 30 ימים במהלכה ייעשה מאמץ רצוף לחפש, לאתר ולחלץ
את המבוטח במקרה של ניתוק קשר.
.7.1 .תקופה פסיבית:
תקופה מרבית בת 180 ימים, שתחילתה לאחר תום התקופה האקטיבית,
במהלכה יחודשו פעולות חיפוש, איתור וחילוץ כמתבקש במקרה של ניתוק
קשר, על פי מידע ו/או ראיות אחרות בעלות משקל וחד משמעיות, המצדיקות
לפי שיקול דעת המבטח את חידוש הפעולות הנ”ל והפעילות הכרוכה בהן.
14
.2 .התחייבות המבטח – המבטח, יפעל בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לשם חיפושו,
איתורו וחילוצו של המבוטח )להלן “מבצע החיפוש”(, במקרה של ניתוק קשר או
במקרה של צורך בחילוץ כמוגדר לעיל, במהלך התקופה האקטיבית או הפאסיבית
ועד למועד בו תגענה עלויות הפעולות לעלות מרבית של 000,250 $ובכפוף לטבלת
גבולות האחריות בפוליסה- המוקדם מביניהם, והכול כמפורט להלן.
בהתאם למפורט להלן: .1.2 .במקרה שבו נודע על ניתוק הקשר למוקד, יפעיל המבטח את מבצע החיפוש
.1.1.2 .המבטח יברר, באמצעות צוות “הראל חילוץ והצלה” בישראל, את
נסיבות ניתוק הקשר עם המבוטח.
תוך 14 ימי עבודה מיום ניתוק הקשר, יפעיל המבטח את מבצע .2.1.2 .לא אותר המבוטח במהלך הברור כקבוע בסעיף 1.1.2.5 לעיל,
החיפוש, בהתאם לנתונים שיקבל בברור שערך על פי סעיף
1.1.2.5 לעיל בין באמצעות צוות “הראל חילוץ והצלה” אשר ישלח
על ידו מישראל ובין באמצעות צוות בינלאומי ו/או מקומי אשר
יופעל על ידי צוות “הראל חילוץ והצלה” של המבטח ו/או בשילוב
הצוותים או חלקם.
את מבצע החיפוש גם אם טרם חלפו 14 הימים הנ”ל וזאת בהתאם .3.1.2 .למרות האמור בסעיף 2.1.2.5 לעיל, למבטח שמורה הזכות להפעיל
לשיקול דעתו הבלעדי ובנסיבות בהן ימצא לנכון לעשות כן.
.2.2 .במסגרת מבצע החיפוש, המבטח יישא בהוצאות הטסת בן משפחה קרוב
אחד )כהגדרתו בסעיף 27.1 )בשירות מטוסים רגיל, אם יתבקש לעשות
זאת, על מנת שהנ”ל יצטרף לצוות המבצע ובתנאי שהמבוטח טרם אותר.
בן המשפחה הקרוב המתלווה למבצע לא יהא זכאי להתערב בשיקול הדעת
של עורכי ומבצעי המבצע.
תעבורתי מכל סוג שהוא, בהתאם לנסיבות המקרה. .3.2 .המבטח יישא בכל ההוצאות הקשורות במבצע ויפעיל לשם כך אמצעי
האקטיבית או עד להגעת עלויות הפעולות וההוצאות לסכום מרבי של 000,250. $4.2 .המבטח מתחייב להפעיל את כל האמור בסעיף 2.5 לעיל במשך התקופה
)כמפורט בטבלת גבולות האחריות בפוליסה(, המוקדם מבין השניים.
התקופה הפסיבית, אם קוימו התנאים הקבועים בהגדרת התקופה הפסיבית .5.2 .המבטח ימשיך במבצע גם לאחר סיום התקופה האקטיבית לעיל למשך
ובתנאי מפורש כי טרם מוצה הסכום המרבי למחויבות המבטח על פי פרק
זה )כמפורט בטבלת גבולות האחריות בפוליסה(.
לסכום המרבי למחויבות המבטח על פי פרק זה, המוקדם מבין השניים, .6.2 .לאחר תום התקופה הפסיבית ו/או עם הגעת עלויות הפעולות וההוצאות
יפסיק המבטח את מבצע החיפוש ותסתיים התחייבותו ואחריותו על פי פרק
זה. המבטח ידווח לבן משפחה קרוב ויפרט את כל הפעילויות שביצע וזאת
תוך 30 יום מיום גמר התקופה האקטיבית או הפסיבית, לפי העניין.
.7.2 .הסתבר למבטח במהלך הפעלת המבצע או לפניו כי המבוטח מת, יפעל
במסגרת פרק זה לחיפוש ו/או איתור ו/או לחילוץ גופת המבוטח. התחייבות
המבטח להעברת הגופה לישראל תהיה בהתאם לסעיף 4.4 לעיל.
.8.2 .שיתוף הפעולה של בני המשפחה הקרובים עם המבטח ו/או מי מטעמו הינו
מהותי ומהווה תנאי מוקדם לקיום התחייבויות המבטח על פי פרק זה.
15
.9.2 .אין בהתחייבות המבטח על פי פרק זה כדי להבטיח את הצלחת מבצע
החיפוש, איתורו וחילוצו של המבוטח. המבטח מתחייב לעשות באופן
סביר ככל שניתן בנסיבות הקיימות להצלחת מבצע החיפוש, אולם אם
למרות מאמצי המבטח לא יעלה בידו לאתר את המבוטח או לחלצו לא
תהא בכך הפרת התחייבות המבטח על פי פרק זה ו/או תנאי מתנאיו.
.10.2 .בשום מקרה לא יהיה המבוטח ו/או מי מטעמו רשאי לקבל את תגמולי
הביטוח או חלק מהם בגין איתור, חיפוש וחילוץ ו/או בגין הוצאות שהוצאו
על-ידיהם למטרות אלו.
.11.2 .המבוטח מתחייב לשתף פעולה עם המבטח בכל הקשור לפעולות המפורטות
בפרק זה.
.3 .המבטח לא ישלם בגין תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב:
.1.3 .ניתוק קשר כתוצאה ממצב פוליטי ו/או ממצב בטחוני בחו”ל.
.2.3 .נמנע מהמבטח להפעיל את מבצע החיפוש כתוצאה ממצב פוליטי ו/או
ממצב בטחוני בחו”ל.
.3.3 .מבצע חיפוש במדינה שאינה מתירה ו/או מאפשרת פעילות צוות איתור
וחילוץ ובכלל זה מבצע חיפוש באחת מהמדינות שלהלן: עומאן, ערב
הסעודית, עיראק, סוריה, לבנון, לוב, כווית, קטאר, אלג’יריה, אפגניסטן,
מאוריטניה, מלזיה, אינדונזיה, ניז’ר, איראן, סומליה, סודאן, פקיסטן,
צ’אד, קוריאה הצפונית, יבשת אנטרקטיקה, תימן, שטחים בשליטה או
ניהול של הרשות הפלסטינית או שטחים מוחזקים על ידי גורמי טרור.
.4.3 .מבצע חיפוש במצבים בהם נשקפת סכנת חיים ממשית לצוות “הראל
חילוץ והצלה”.
מסרב לחזור לישראל. .5.3 .המבוטח מסרב לשתף פעולה עם נציגי המבטח ו/או מי מטעמו ו/או
ההתחייבות המרבית של המבטח בגין כלל ההוצאות והעלויות על פי פרק זה לא תעלה על
סך מרבי של 000,250 $ועד תום התקופה האקטיבית או הפסיבית כמוגדר לעיל, המוקדם
מביניהם, וכנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
16
פרק 6 :חבות כלפי צד שלישי
6 .הכיסוי בגין חבות צד שלישי כלול בדמי הביטוח אלא אם ביקש המבוטח שלא לרכוש
כיסוי זה.
התחייבות המבטח – המבטח ישפה את המבוטח בגין נזק לצד שלישי שאירע בחו”ל לגוף
או רכוש בגינם חב המבוטח וזאת עד לסך כולל של 000,150 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות
האחריות בפוליסה. תנאי לקיום חבותו של המבטח עפ”י פרק זה יהיה התאמת חבותו של
המבוטח כלפי צד שלישי להגדרת חבות זו בישראל על פי פקודת הנזיקין.
מובהר בזאת, כי מיד עם היוודע למבוטח על מקרה העלול לגרור תביעה על פי פרק זה, וכן
בהיוודע לו על פתיחת הליכים או חקירה, עליו להודיע על כך למבטח בכתב. המבטח יהיה
רשאי לנהל בשם המבוטח כל הליך או פשרה ועל המבוטח לשתף פעולה עימו. המבוטח
לא ינהל כל משא ומתן, לא יציע כל הצעה ולא יודה בכל אחריות, אלא בתיאום עם המבטח.
המבוטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבטח.
.1 .המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב:
.1.1 .חבות מעבידים, חבות חוזית, או חבות כלפי בן משפחה של המבוטח.
.2.1 .חבות עקב מעשה מכוון, מעשה בזדון, או ביצוע פשע או עוון.
או תחת השגחתו. .3.1 .חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו או בהחזקתו
.4.1 .חבות עקב משלח יד, עסק או מקצוע.
.5.1 .חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש, בכלי רכב, בכלי טיס או בכלי שיט.
חורף כהגדרתו בפרק 19 למעט אם נרכשה הרחבה לעיסוק בספורט .6.1 .חבות כתוצאה מעיסוק בספורט אתגרי כהגדרתו בפרק 18 ובספורט
אתגרי או בספורט חורף וצוין בדף הרשימה.
.7.1 .שימוש של המבוטח בכלי נשק.
.8.1 .חבות עקב בעלות או החזקה במקרקעין או במבנה )למעט כאשר תפיסתם
היא רק לשם מגורים באופן זמני(.
.9.1 .כסף מזומן, המחאות מכל סוג, בולים, כרטיסי אשראי, סרטי צילום,
כרטיסים למיניהם )רכבת, אוטובוס, תיאטרון ומופעים אחרים וכו'(,
תוכנות מחשב, דיסקטים, תקליטורים, כרטיסי זיכרון, מכשיר טלפון נייד.
.10.1 .כלי עבודה עסקיים ו/או טובין מסחריים כולל דוגמאות עסקיות.
.11.1 .משקפיים, עדשות מגע, מכשיר שמיעה, אביזרים רפואיים, שיניים תותבות,
תרופות )כמטען(.
.12.1 .חפצי אומנות, כל זאת בין אם אירע לפריט בנפרד או במסגרת המטען כולו.
.13.1 .בלאי רגיל, שחיקה, התבלות הדרגתית, נזק כלשהו לכבודה )למעט במקרה
של אש של מזוודה או תיק(, אובדן הנגרם ע”י החרמה, הפקעה, אובדן
הנגרם ברשלנות רבתי של המבוטח אשר תרמה בשיעור מלא לקרות מקרה
הביטוח, או אי נקיטת אמצעים סבירים למניעתו, להקטנתו או להחזרתו.
.14.1 .אובדן הנגרם לדברי ערך אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח )אלא
אם לא סביר כי יינשאו על גופו של המבוטח כל היממה( או שלא בתיק
הצמוד אליו, אלא אם דברי הערך אוחסנו בכספת או במקום מאובטח אחר.
.15.1 .המבטח לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים כלשהם.
סה”כ ההתחייבות המרבית של המבטח על פי פרק זה לא תעלה על הסך המרבי הנקוב
של 000,150 $ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
17
פרק 7 :חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה כולל חלק ב’ – הרחבות
7 .מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק ובנוסף עליהם, המבטח לא ישלם תביעה/ות
בגין אירוע הנובעת/ות או הקשורה/ות ב:
.1 .בדיקות שגרתיות או בדיקות סקר או טיפול רפואי שוטף לרבות טיפול תרופתי שוטף.
.2 .אשפוז והוצאות רפואיות עבור פעולות שאינן הכרחיות מבחינה רפואית ו/או
שמבחינה רפואית ניתן לדחותן עד שוב המבוטח לישראל או שניתן להמשיך את
הטיפול בישראל והחזרה לישראל אפשרית מבחינה רפואית.
.3 .היריון שהתגלה לראשונה בחו”ל לאחר שבוע 12.
.4 .טיפול ע”י כירופרקט, נטורופת, הומאופט, תכנית מרפא, דיקור )אקופונקטורה(,
מכנוטרפיה, הידרותרפיה, טיפולים אלטרנטיביים ורפואה משלימה, פיזיותרפיה
)למעט כקבוע בסעיף 4.3 פרק 3.)
.5 .ביקורת או בדיקה תקופתית, ניתוח ו/או טיפול חניכיים, טיפול שיניים )למעט
טיפול חירום כאמור בפרק 3 סעיף 3.3 לעיל(, ניתוח ו/או טיפול קוסמטי-אסתטי,
ניתוח פלסטי, שיקום.
.6 .אביזרים רפואיים או אחרים אשר נרכשו בישראל ו/או בחו”ל; עבור נזק ו/או
אובדן בחו”ל של משקפיים, משקפיים אופטיים, עדשות מגע, מכשירי שמיעה
ותותבות למיניהם. חריג זה לא יחול על אביזר רפואי המותקן בחו”ל עקב תאונה
שאירעה בחו”ל.
.7 .השתלת איבר או איברים מכל סוג שהוא.
.8 .הטסה רפואית אשר בוצעה שלא על ידי המבטח.
.9 .התפרצות וולקנית, ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי.
.10 .טיסה שלא כנוסע בחברת תעופה מסחרית בשירות מטוסים רגיל המאושר ע”י
השלטונות למעט טיסה הכלולה בהגדרת “ספורט אתגרי” אם נרכשה הרחבה
לספורט אתגרי ונרשמה בדף פרטי הביטוח.
.11 .השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית ו/או צבאית.
.12 .השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה משטרתית, מחתרתית, מהפיכה, מרד,
פרעות, מהומות, חבלה, טרור.
.13 .ביצוע פשע, עוון, סחר בסמים, פעילות ללא רישיון תקף מתאים לאותה פעילות
ככל שנדרש בארץ האירוע.
.14 .שימוש של המבוטח בכלי נשק.
.15 .איבוד לדעת, התאבדות או ניסיון לכך, חבלה גופנית שהמבוטח גרם לעצמו במתכוון.
.16 .חטיפת המבוטח, למעט הוצאות רפואיות בגינה.
.17 .אלכוהוליזם, שימוש בסמים.
.18 .ספורט אתגרי כהגדרתו בפרק 18 ו/או ספורט חורף כהגדרתו בפרק 19 בפוליסה
)למעט אם נרכש כיסוי זה וצוין בדף הרשימה(, ובכל מקרה לא יכוסה ספורט
חורף שלא נעשה באתר המיועד לכך בשעות הפעילות המוכרזות של האתר
ובמסלולים המסומנים המיועדים לכך.
.19 .פעילות ספורטיבית במסגרת תחרות ששכר בצידה ו/או ספורט מקצועני – קרי
פעילות ספורט שמהווה את עיסוקו העיקרי של המבוטח ו/או שיש שכר כספי בצידה.
.20 .השתתפות פעילה של מבוטח במרוץ/י מכוניות ו/או אופנועים )לרבות אופנועי
שלג( ו/או כל כלי רכב אחר לרבות כלי שייט ו/או נהיגה/נסיעה בכלי רכב כלשהו
על מסלול מרוצים בין אם במסגרת מרוץ ובין אם לא.
18
.21 .נזק תוצאתי, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל. הוצאות הנובעות מהפסד
ובזבוז זמן מכל סיבה שהיא, ביטול עסקה לרבות השהייה, עיכוב, פשיטת רגל,
אובדן ימי עבודה ושכר, ימי מחלה, הפסד הנאה, עגמת נפש, כאב וסבל, עזרה
סיעודית וכדומה.
.22 .תאונה עקב שימוש בכלי רכב )למעט אופנוע( כנהג ו/או כנוסע, כאשר למבוטח
או לנהג שנהג בכלי הרכב לא היה רישיון נהיגה תקף המתאים לסוג הרכב בו
נהג )רישיון מקומי ו/או ישראלי ו/או בינלאומי(, גם אם בארץ האירוע אין צורך
ברישיון נהיגה בכלי הרכב.
.23 .תאונה עקב שימוש באופנוע כנהג ו/או כנוסע, כאשר למבוטח או לנהג לא היה
רישיון נהיגה תקף בישראל המתאים לסוג האופנוע המעורב באירוע התאונתי
)רישיון ישראלי(, למעט במדינות בהן לא נדרש רישיון מיוחד לנהיגה בסוג האופנוע
המעורב בתאונה.
.24 .הוצאות נסיעה במוניות, אשרות, עמלות, היטלים, מסים, שיחות טלפון, פקסים,
הוצאות משפטיות ושכר טרחה ריבית, הוצאות בנקאיות, קנסות וכדומה.
.25 .מצב נפשי זמני.
.26 .המבטח לא יהיה אחראי לעצם קיומם של השירותים הרפואיים, מתן השירותים,
כמותם, תוצאות נתינתם ו/או טיב השירותים. כמן כן המבטח לא יהיה אחראי
בכל מקרה בו נמנע המבוטח ו/או מהמבוטח מלבקש ו/או מלקבל סיוע רפואי.
.27 .מקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח, בין תקופות ביטוח לא רצופות
)להלן מצב של נתק( בתוך ומעבר לתקופה המרבית.
19
– תנאים כלליים –
פרק 8 :אי גילוי על פי חוק חוזה ביטוח
8 .חובת הגילוי
אחרת שבכתב או בדרך מתועדת אחרת, שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו .1 .הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך
של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו )להלן – ענין מהותי(,
על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.
.1.1 .שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה מחייבת
תשובה כאמור אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה.
.2.1 .הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי,
דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.
שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את .2 .ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, רשאית החברה, תוך
הפוליסה בהודעה בכתב למבוטח.
ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות החברה, זולת אם פעל המבוטח .3 .ביטלה החברה את הפוליסה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח
בכוונת מרמה.
בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים .4 .קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח סעיף זה, אין החברה חייבת אלא
כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים, והחברה פטורה כליל
בכל אחת מאלה:
.1.4 .התשובה ניתנה בכוונת מרמה.
אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח .2.4 .מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר,
ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח בניכוי הוצאות החברה.
.5 .המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות לעיל בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא
הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:
גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה. .1.5 .הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא
שקרה מקרה הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או .2.5 .העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני
על היקפה.
20
פרק 9 :תביעה
9 .הנחיות לפרק התביעה:
.1 .המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת התביעה ויעשה כל הנדרש כדי
לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום עפ”י תנאי הפוליסה והיקפה.
את כל המסמכים, כולל חתימה על טופס ויתור סודיות רפואית והאישורים, כולל אלה .2 .המבוטח יודיע למבטח מיד במידת האפשר על כל אירוע וימציא לו בהקדם האפשרי
המפורטים להלן:
.1.2 .אשפוז בבית חולים בחו”ל:
מסמכי האשפוז מבית החולים בו אושפז המבוטח.
.2.2 .הוצאות רפואיות בחו”ל שלא בעת אשפוז:
מסמך של רופא ומסמכים רלוונטיים נוספים שיידרשו על ידי המבטח.
מרשם על הצורך ברכישת תרופות.
.3.2 .כרטיס נסיעה:
כרטיס נסיעה שלא נוצל, הכרטיס החדש שנרכש ואישור הרופא המטפל
המעיד במפורש על אי יכולתו של המבוטח לשוב במועד המקורי שתוכנן.
אישי נלווה( – אובדן או גניבה )לפי פרק 14. :)4.2 .אובדן או גניבה של כבודה – בתנאי שנרכשה הרחבה לכבודה )מטען
תיאור מדויק ומפורט של פרטי האירוע, פרטי הכבודה שאבדה או נגנבה,
מקום הרכישה של הכבודה שאבדה או נגנבה וסכום התביעה בגין הכבודה
שאבדה או נגנבה ובצירוף האישורים המפורטים בהמשך, בהתאם למקרה.
אישור הודעה על האירוע במקום האירוע בחו”ל:
תנאי הכרחי לטיפול בתביעה )בכל מקרה ומקרה(: אישור הודעה לחברת
התעופה או למשרד האחראי על כלי תחבורה ציבורי אחר, לפי העניין, אם
האירוע אירע בזמן טיסה או נסיעה, אישורי רכישה של הכבודה שאבדה או
נגנבה וכן אישור שלטונות המכס בארץ על הוצאת כבודה החייבת במכס,
אישור משטרה ממקום האירוע בחו”ל במקרה של גניבה.
לביטול וקיצור נסיעה )לפי פרק 15. :)5.2 .הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה/קיצור נסיעה – בתנאי שנרכשה הרחבה
התעודות והמסמכים הרשמיים ו/או הרפואיים במידת האפשר, המוכיחים
את סיבת הביטול, זכאות המבוטח ואת היקפה כגון: אישורי משרד הנסיעות
לגובה התשלום שניתן למבוטח, קבלות על תשלום או אישורים על פיקדונות,
אישורי הזמנות, אישורי חברת תעופה וכד’. כל קבלה ואישור המאשרים את
העלות והחיובים שחויב בהם המבוטח עקב ביטול הנסיעה ואי יציאתו לחו”ל
ו/או עקב קיצור הנסיעה.
ותשלום פיצוי או שיפוי כלשהו עפ”י פוליסה זו. .3 .ביצוע האמור בפרק זה על כל סעיפיו, ע”י המבוטח, מהווה תנאי מוקדם לחבות המבטח
ישירות לנותני השרות. .4 .המבטח יהא רשאי על-פי שיקול דעתו, לשלם את תגמולי הביטוח או חלק מהם,
.5 .המבוטח זכאי לקבל מהמבטח, כתב התחייבות כספית לספק השירות אשר יאפשר
לו קבלת שירות רפואי ובלבד שזכאותו על-פי הפוליסה אינה שנויה במחלוקת.
21
.6 .תגמולי ביטוח מכוח פוליסה זו ישולמו במטבע ישראל, לפי הפירוט הבא:
ישראלי – ישולמו במטבע ישראלי ויוצמדו למדד המחירים לצרכן ממועד .1.6 .תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח, בגין החזר הוצאות ששולמו במטבע
תשלומן על-ידי המבוטח ועד למועד תשלום תגמולי הביטוח.
לצורך בחינת גבול האחריות יחושבו תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח, בגין
החזר הוצאות ששולמו במטבע ישראלי, בהתאם לערכו הדולרי של כל תשלום
על פי סוג שער החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח, הידוע במועד
ביצוע תשלום תגמולי הביטוח.
לעניין סעיף זה “מדד” – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום כנ”ל, מדד שיתפרסם על ידי גוף
רשמי אחר שיבוא במקומו, או מדד כלשהו שייוחד לשירותי בריאות.
מטבע ישראלי – יומרו מהמטבע שבו שולמו לדולר ארה”ב וממנו למטבע .2.6 .תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח, בגין החזר הוצאות ששולמו במטבע שאינו
ישראלי בהתאם לשער הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח של סוג שער
החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח.
.3.6 .תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח שלא בגין החזר הוצאות – ישולמו במטבע
ישראלי בהתאם לשער הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח של סוג שער
החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח.
.7 .המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על גבול האחריות. סך כל תגמולי
הביטוח ששולמו, לצורך בחינת גבול האחריות יחושב בהתאם לערכו בדולר ארה”ב
של כל תשלום על פי סוג שער החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח הידוע
במועד ביצועו של התשלום.
הודעה על קרות מקרה הביטוח והכשלה של בירור החבות:
.8 .קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו, ועל
המוטב להודיע למבטח, מיד לאחר שנודע לו, על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי
הביטוח; מתן הודעה מאת אחד מאלה משחרר את השני מחובתו.
.9( .א( משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי
הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו.
(ב)על המבוטח או על המוטב, לפי הענין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש
לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו
לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם.
.10( .א( לא קויימה חובה לפי סעיף 8.9 או לפי סעיף 9.9( ב( במועדה, וקיומה היה מאפשר
למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב
בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
.1.10 .החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;
על הבירור. .2.10 .אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד
(ב)עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את
בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה
שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.
.11 .הופרה חובה לפי סעיף 8.9 או לפי סעיף 9.9( ב(, או שנעשה דבר כאמור בסעיף
10.9(ב(, או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו
עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת
מרמה – פטור המבטח מחובתו.
.10
22
פרק 10 :ביטול הפוליסה
ביטול הנסיעה, יוחזרו למבוטח דמי הביטוח ששילם. .1.10בוטלה הפוליסה על-ידי המבוטח לפני יציאתו לחו”ל, ולא הוגשה תביעה על ידו בגין
שלא נוצלו, ובלבד שלא הוגשה תביעה עפ”י פוליסה זו במסגרת הרחבה לביטול .2.10במקרה של קיצור שהיה בחו”ל יהא המבוטח זכאי להחזר יחסי של דמי הביטוח היומיים
וקיצור נסיעה )ככל שנרכשה הרחבה זו(. המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח
בגין ימי הנסיעה שקוצרו )שאינו שוהה בהם בחו”ל( בתנאי שהציג צילום דרכונו הכולל
חותמת כניסה לישראל או אישור מעבר כף יד או לחילופין אישור ממשרד הפנים על
מועד הכניסה לישראל.
.11
23
פרק 11 :הארכת הפוליסה
.1.11הארכת הפוליסה בתוך התקופה המרבית – מבוטח המעוניין להאריך את שהותו בחו”ל
עפ”י פוליסה זו וטרם תמה התקופה המרבית, יהא רשאי לבקש בעודו בחו”ל להאריך
את ביטוח הנסיעות לחו”ל לתקופה נוספת בתוך התקופה המרבית, בתנאים שלהלן:
.1.1.11על המבוטח להגיש בקשה להארכת תקופת הביטוח לפני תום תקופת הביטוח
של הפוליסה.
המבוטח או עד לתום תקופת הביטוח המרבית, לפי המוקדם מביניהם ללא .2.1.11תקופת הביטוח תוארך על-ידי המבטח ברצף ביטוחי לתקופה שביקש
בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה.
ביטוח כאמור יהיה בתנאים דומים )כיסוי ומחיר(, לתנאי פוליסת הביטוח של
המבוטח, התקפים אצל המבטח במועד הארכת תקופת הביטוח.
.3.1.11ביקש מבוטח, בבקשה מתועדת, להאריך את תקופת הביטוח, לאחר תום
תקופת הביטוח של הפוליסה, יאריך לו המבטח את הביטוח ממועד בקשתו
ועד לתקופה שביקש או עד לתום התקופה המרבית, לפי המוקדם מביניהם.
ביטוח כאמור יהיה בתנאים דומים )כיסוי ומחיר(, לתנאי פוליסת הביטוח של
המבוטח, התקפים אצל המבטח במועד הארכת תקופת הביטוח, ללא בחינה
מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה.
לא יכוסה כל הקשור ו/או הנובע ממקרה ביטוח שאירע בין תקופות ביטוח לא
רצופות )להלן מצב של נתק( בתוך ומעבר לתקופה המרבית.
ביטוח המכוסה עפ”י פוליסה זו בעת היותו בחו”ל במשך תקופת הביטוח ו/או אושפז .2.11הארכת הפוליסה עקב שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח – אירע למבוטח מקרה
המבוטח בחו”ל ועקב האירוע או במהלך אשפוזו של המבוטח תמה תקופת הביטוח
על פי פוליסה זו, ונמסרה למבטח חוות דעת של רופא מוסמך כי המבוטח אינו יכול
לשוב לישראל עקב האירוע הרפואי או האשפוז, תוארך תקופת הביטוח עד המועד
בו קבע הרופא כי המבוטח יכול לחזור לישראל.
הבקשה להארכה תוגש למבטח והיא תבוצע לאחר שיומצאו למבטח המסמכים
הרפואיים הנוגעים לאשפוז, תמורת דמי ביטוח נוספים, בתנאים ובהגבלות שייקבעו
ע”י המבטח.
התחייבות המבטח במקרה זה תהיה בהתאם לקבוע בסעיף 1.4 לעיל.
.12
24
פרק 12 :כללי
.1.12השתתפות עצמית:
בגין מקרה ביטוח או כיסוי כמוגדר בכל פרק מפרקי הפוליסה תנוכה השתתפות עצמית
היכן שמצוין, בסך המפורט בתנאי הפוליסה ובטבלת גבולות האחריות. מובהר בזאת
כי חבות המבטח לתשלום תגמולי ביטוח במקרה בו חלה על המבוטח השתתפות
עצמית תהיה בהתאם להוצאות המבוטח בפועל ועד לסכום המקסימאלי לפי
טבלת גבולות האחריות, בניכוי ההשתתפות העצמית ורק לגבי הוצאות המבוטח
שמעבר להשתתפות זו.
.2.12במקרה של קבלת שירותים רפואיים בחו”ל המכוסים בפוליסה, דרך ספק שהינו בהסדר
עם המבטח, תחול השתתפות עצמית מופחתת ככל שהדבר צוין בדף פרטי הביטוח.
.3.12ביטוח בחברות אחרות:
.1.3.12המבוטח ימסור למבטח הודעה בכתב בעת הגשת התביעה, על כל ביטוח
אחר שברשותו מפני הסיכונים המכוסים על פי פוליסה זו.
פוליסה זו, ככל שנרכש כיסוי כאמור, גם אם בזמן קרות האירוע נשוא האובדן .2.3.12פוליסה זו תכסה אובדן או גניבה או הוצאה כלשהי, המכוסים עפ”י תנאי
או הנזק או ההוצאה הנ”ל היה קיים לגביו ביטוח אחר או ביטוחים אחרים,
בין שנעשו על ידי המבוטח ובין שנעשו על ידי אחר, וזאת עד לגבול האחריות
הקבוע בפוליסה זו. למבטח תהא זכות שיבוב כלפי המבטח ו/או המבטחים
האחרים לגבי הסכום החופף.
.3.3.12תבע המבוטח תשלום מאת המבטח עבור אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק בהם
חלה אחריות של צד שלישי לכסותם על פי דין ו/או על פי הסכם, לרבות
הסכם ביטוח, ותשלום כנ”ל שולם על ידי המבטח, תהא למבטח זכות שיבוב
בגין הסכומים ששולמו על ידו למבוטח כלפי הצד השלישי וכלפי המבוטח
אם שולמו למבוטח על-ידי הצד השלישי.
כל זכות שהייתה או שישנה למבוטח כנגד צד שלישי וזאת בגובה סכום .4.3.12שולמו על ידי המבטח תשלומים כאמור בסעיף 3.3.12 לעיל, תעבור למבטח
תגמולי הביטוח ששולמו על ידו למבוטח. המבוטח ימחה את זכויותיו כלפי
הצד השלישי לטובת המבטח עד לגובה הסכום כאמור בסעיף זה.
קבלת הסכומים אשר שולמו על ידי המבטח והיו באחריות הצד השלישי. .5.3.12על המבוטח לשתף פעולה עם המבטח ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר
התחייבויות המחייבות את המבטח. .4.12אין המבוטח רשאי, ללא הסכמה של המבטח מראש ובכתב, להודות בחבות או ליטול
.5.12המבטח יהא זכאי לנהל בשם המבוטח כל הליך הנובע מחבותו לפי פוליסה זו.
.6.12הרחבות )פרקים 5 ,6 ,23-14:)
בדף פרטי הביטוח שנרכשה, תשלם החברה למבוטח תגמולי ביטוח בהתאם .1.6.12מוצהר ומוסכם בזאת כי אם נרכשה הרחבה כלשהי על-ידי המבוטח וצוינה
להוראות ולחריגים המפורטים בהרחבה.
יובהר כי ההרחבות הינן בתוקף אך ורק אם נרכשו, כולן או חלקן – לפי
בחירת המבוטח, תמורת דמי ביטוח נוספים וצויינו במפורש בדף הרשימה
כהרחבות שנרכשו. ככל שלא נרכשו הרחבות, כולן או חלקן – לפי בחירת
המבוטח, ו/או שלא מצוין בדף הרשימה כי נרכשו הרחבות, לא יחול כל
כיסוי ביטוחי בגינן.
25
.2.6.12הרחבה שנרכשה כפופה לכל תנאי הפוליסה.
רק אם נכללו בה במפורש. .3.6.12כל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהאמור בפוליסה יחייבו לעניין הרחבה שנרכשה
אחרים של הפוליסה ו/או האמור בתנאים הכלליים של הפוליסה, יחייב, .4.6.12במקרה של סתירה בין האמור בהרחבה שנרכשה לבין האמור בנספחים
לעניין הרחבה, האמור בה.
.7.12דמי ביטוח בהתאם ליעד נסיעה:
בהצעה )להלן “יעד הנסיעה”(. .1.7.12דמי הביטוח ייקבעו בהתאם ליעד/יעדי הנסיעה אשר נבחר/ו על ידי המבוטח
גילוי בהתאם למפורט בפרק 8 לעיל. .2.7.12יובהר כי יעד הנסיעה משפיע על דמי הביטוח והנו ענין מהותי עליו חלה חובת
.8.12תקופת ההתיישנות:
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 5 שנים מיום האירוע, למעט
תביעת צד שלישי.
26
פרק 13 :חוק ושיפוט
.13כל הליך משפטי על פי פוליסה זו או הנובע ממנה יידון על פי דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט
הבלעדי בכל הליך כזה יהיה בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל בלבד עפ”י דין.
למען הסר ספק, התנאים הכלליים המפורטים בפרקים 13-8 לעיל, יחולו על הפוליסה
במלואה, כולל חלק א’ )הפוליסה הבסיסית( וחלק ב’ )ההרחבות לפוליסה – ככל שנרכשו
על ידי המבוטח(.
27
טבלת גבולות אחריות לחלק ב’ – הרחבות לפוליסת
ביטוח נסיעות לחו”ל תמורת דמי ביטוח נוספים
הסעיף
בפוליסה
הכיסוי גבול האחריות השתתפות
עצמית
פרק 14 כבודה )מטען אישי נילווה( – אובדן או
גניבה מתוכה:
250,2$
1.4.14 מגבלה לפריט 300 $50$
2.4.14 דברי ערך 500 $50$
3.4.14 רכישת פריטים חיוניים במקרה של איחור
בהגעת כבודה
150 $50$
4.4.14 ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק 75 $ללא ה.ע
5.4.14 מצלמה ואביזריה 350 $50$
6.4.14 שיחזור מסמכים 250 $ללא ה.ע
פרק 15 ביטול נסיעה וקיצור נסיעה
2.15 ביטול נסיעה
ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח
000,5$
000,2$
50$
3.15 קיצור נסיעה
ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח
000,7$
000,2$
50$
4.15 החזר עבור כרטיס נסיעה שבוטל במקרה
של אירוע רפואי עקב מגיפה
400 $ללא ה.ע
5.15 הפסד תשלומים בחו”ל במקרה של אירוע
רפואי עקב מגיפה
150 $ליום הוצאות לינה ועד
לסך מרבי של 000,1$
ללא ה.ע
7.15 הגדלת תקרה ההחזר להרחבה לביטול
וקיצור נסיעה בזמן מגיפה: )תמורת דמי
ביטוח נוספים(
1.7.15 ביטול נסיעה )עקב מגיפה(
ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח
000,5$
000,2$
2.7.15 הארכה או קיצור שהות בחו”ל )עקב
מגיפה(
ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח
000,5$
000,2$
פרק 16 החמרה למצב רפואי קודם 000,350 $ללא ה.ע
פרק 17 היריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה
עד 42 שנים
000,350 $ללא ה.ע
פרק 18 ספורט אתגרי כלול בגבול האחריות
להוצאות רפואיות
בפוליסה הבסיסית
50$
28
הסעיף
בפוליסה
הכיסוי גבול האחריות השתתפות
עצמית
פרק 19 ספורט חורף
2.19 הוצאות רפואיות בעת אשפוז כלול בגבול האחריות
להוצאות רפואיות בפוליסה
הבסיסית
ללא ה.ע
2.19 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כלול בגבול האחריות להוצאות
רפואיות בפוליסה הבסיסית
50$
1.2.19 שיפוי בגין אובדן ימי סקי 300 $50$
2.2.19 ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי
כרטיס נסיעה
שירותי קרקע
300$
50 $ליום ועד 6 ימי סקי בפועל
50$
3.2.19 איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר 50 $ליום ועד 6 ימי סקי בפועל 50$
4.2.19 אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה
של 48 שעות ומעלה
75 $ליום ועד 6 ימי סקי בפועל 50$
5.2.19 איחור בהגעת ציוד ספורט חורף
מתוכו: פריט אחד
200$
20$
ללא ה.ע
פרק 20 אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/
טאבלט
000,2 $100$
פרק 21 אובדן או גניבה של טלפון נייד 750 $200$
פרק 22 אופניים דו גלגליים )עד 90 ימים(
אובדן או גניבה )בהתאם לסכום הביטוח
הנדרש על פי ערך האופניים ואשר נרשם
בדף הרשימה(
נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי
500,2$
500,4$
000,6$
בהתאם לסכום שנרכש
אובדן כללי –
50$
גניבה –
250$
000,1$
פרק 23 ביטול השתתפות עצמית במקרה של
נזק תאונתי מרכב/ קרוואן שכור )לנהג
מגיל 24 ועד גיל 75)
500,1 $ללא ה.ע
29
חלק ב’ – הרחבות לפוליסה הבסיסית
הרחבה תהיה בתוקף רק אם נרכשה ע”י המבוטח
תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין בדף הרשימה
שנרכשה הרחבה
פרק 14 :הרחבה לכבודה )מטען אישי נלווה( – אובדן או גניבה
.14בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין במפורש בדף הרשימה.
.1.14הגדרות נוספות לפרק זה:
.1.1.14כבודה:
מטען אישי לשימוש פרטי הנלווה למבוטח או הנמצא במקום הלינה של
המבוטח ו/או בדירה בה הוא מתאכסן בחו”ל. לעניין זה, כבודה חדשה –
כבודה שנרכשה עד 12 חודשים מתאריך הרכישה.
.2.1.14דברי ערך:
מתכת יקרה, יהלום, תכשיטים, אבן חן, שעון, ציוד צילום למינהו, מחשב/ים
לרבות מחשב כף יד, מחשב נישא ואביזרים נילווים, נגן מוסיקה.
.3.1.14שיחזור מסמכים:
מסמך שהוא דרכון, רישיון נהיגה ו/או כרטיס נסיעה.
לחו”ל או אם מסר את הכבודה למוביל לפני כן – מרגע המסירה, ועד לשובו מחו”ל .2.14תקופת הפוליסה לגבי ביטוח כבודה: החל מעזיבת המבוטח את ביתו ישירות בדרכו
ישירות לביתו, הכל בתוך תקופת הביטוח כמצוין בדף הרשימה.
של כבודה עד לסך כולל של 250,2 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה .3.14התחייבות המבטח: המבטח ישלם למבוטח וישפה אותו במקרה של אובדן או גניבה
אך לא יותר מערכה הממשי )בניכוי בלאי והשתתפות עצמית(.
.4.14תגמולי הביטוח:
מתוך הסך המרבי לתגמולי ביטוח הכבודה יהיו מוגבלים תגמולי ביטוח הכבודה ועד
לסך של 250,2 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה עבור כל אחד
מהסעיפים כדלקמן:
300 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול .1.4.14פריט ו/או מערכת פריטים )כולל פריטים נלווים למערכת( ועד לסך של
השתתפות עצמית בגובה 50.$
בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה 50. .$2.4.14דברי ערך ועד לסך של 500 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
האיחור יהא מעל 24 שעות מעת הגעת המבוטח ליעדו בחו”ל – כנגד קבלות .3.4.14רכישת פריטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה – בתנאי כי משך
שהמציא המבוטח על רכישת פריטים חיוניים להמשך שהותו בחו”ל. השיפוי
בגין סעיף זה יהיה בניכוי הסכום שפוצה המבוטח ע”י חברת התעופה בה
נסע ועד לסך של 150 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה 50.$
.4.4.14אובדן מזוודה או תיק )לרבות תרמיל( או ארנק ועד לסך של 75 $ובכפוף
לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
30
האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה 50. .$5.4.14מצלמה ואביזריה עד לסך כולל של 350 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות
האחריות בפוליסה. .6.4.14שיחזור מסמכים ועד לסך כולל של 250 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות
.5.14ניכוי בלאי:
קבלות קניה מתאריכים קודמים לתאריך האובדן/גניבה, המעידות על כך, .1.5.14במקרה שהכבודה שאבדה או נגנבה הייתה כבודה חדשה, ובידי המבוטח
תוערך הכבודה ע”י המבטח ללא ניכוי עבור בלאי ולא יותר מהסך המרבי
הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
קניה מתאריכים קודמים לתאריך האובדן/גניבה, תוערך ע”י המבטח הכבודה .2.5.14במקרה שהכבודה שאבדה או נגנבה לא הייתה חדשה, או אין למבוטח קבלות
שנגנבה/אבדה אולם בכל מקרה יהיה התשלום המרבי שישולם בגין אובדן
ו/או גניבה של כבודה כלשהי – ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי )למעט
במקרה של תכשיטי כסף/זהב( של כ-%35 מהסכום הנתבע אך לא יותר
מהסך המרבי הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
שהייתה בחזקת מוביל אווירי או יבשתי או שהייתה באחריות צד שלישי, המבטח .6.14כבודה בחזקת מוביל אווירי )מעל הסכום שישולם ע”י מוביל או צד שלישי(: כבודה
ישפה את המבוטח רק בגין הנזק מעל לסכום שישולם ע”י המוביל או הצד השלישי
ועד לגבול אחריותו של המבטח על פי פוליסה זו והכל בכפוף לאמור בסעיף 3.12
)ביטוח בחברות אחרות(.
.7.14חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:
המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב:
.1.7.14כסף מזומן, המחאות מכל סוג, בולים, כרטיסי אשראי, סרטי צילום,
כרטיסים למיניהם )רכבת, אוטובוס, תיאטרון ומופעים אחרים וכדו'(,
תוכנות מחשב, דיסקטים, תקליטורים, כרטיסי זיכרון, מכשיר טלפון נייד.
.2.7.14כלי עבודה עסקיים ו/או טובין מסחריים כולל דוגמאות עסקיות.
תרופות )כמטען(. .3.7.14משקפיים, עדשות מגע, מכשיר שמיעה, אביזרים רפואיים, שיניים תותבות,
לפריט בנפרד או במסגרת המטען כולו. .4.7.14חפצי אומנות, חפץ שביר, כל זאת בין אם הגניבה ו/או האובדן אירעו
.5.7.14בלאי רגיל, שחיקה, התבלות הדרגתית, שבר או קלקול מכני או חשמלי,
נזק כלשהו לכבודה )למעט במקרה של אש של מזוודה או תיק(, אובדן
הנגרם ע”י החרמה, הפקעה, אובדן הנגרם ברשלנות רבתי של המבוטח
אשר תרמה בשיעור מלא לקרות מקרה הביטוח, או אי נקיטת אמצעים
סבירים למניעתו, להקטנתו או להחזרתו.
.6.7.14אובדן הנגרם לדברי ערך אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח )אלא
אם לא סביר כי יינשאו על גופו של המבוטח כל היממה( או שלא בתיק
הצמוד אליו, אלא אם דברי הערך אוחסנו בכספת או במקום מאובטח אחר.
.7.7.14המבטח לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים כלשהם.
31
פרק 15 :הרחבה לביטול וקיצור נסיעה
.15בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין במפורש בדף הרשימה.
.1.15הגדרות נוספות לפרק זה:
.1.1.15ביטול נסיעה:
אי יציאת המבוטח ו/או אחד מבני המשפחה הגרעינית מישראל לחו”ל במועד
תחילת תקופת הביטוח הנקובה בדף הרשימה.
.2.1.15קיצור נסיעה:
שובו של המבוטח ו/או אחד מבני המשפחה הגרעינית מחו”ל לישראל לפני
תום תקופת הביטוח הנקובה בדף הרשימה.
.3.1.15כרטיס נסיעה:
כרטיס נסיעה שנרכש עבור המבוטח לנסיעה מישראל לחו”ל; או כרטיס נסיעה
חזרה לישראל שרכש המבוטח בחו”ל בהוראת רופא, במקום הכרטיס שרכש
בצאתו מישראל, על מנת לשוב לישראל מיעד מסוים בסוף הנסיעה. יובהר
כי הכיסוי בפוליסה זו יחול בשווי כרטיס נסיעה במחלקת תיירים בלבד.
אצל המבטח הרחבה לביטול וקיצור נסיעה בגין אותה נסיעה. .4.1.15משפחה גרעינית: בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם אשר רכשו
.5.1.15מלווה לנסיעה: אדם המתלווה למבוטח לנסיעה בעת שהייתו בחו”ל.
רכישת הפוליסה, וסיומה במועד הטיסה לחו”ל. .6.1.15התקופה לגבי הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה: תקופה שתחילתה מיום
.7.1.15מגיפה: מצב בו יש עלייה פתאומית במקרי תחלואה שניתן לייחדה למדינה
אחת או למספר מדינות והמוגדרת כמגיפה על פי ארגון הבריאות העולמי.
למשפחה גרעינית: .2.15התחייבות המבטח בגין הפסד תשלומים בעקבות ביטול נסיעה למבוטח ו/או
במקרה של ביטול נסיעה, המבטח ישפה את המבוטח ו/או את בני המשפחה הגרעינית
)אשר מחזיקים פוליסה בתוקף אצל המבטח, לביטוח נסיעות לחו”ל והרחבה
לביטול וקיצור נסיעה בגין אותה נסיעה(, בגין אובדן פיקדונות הקשורים ישירות
לנסיעה ושאינם מוחזרים ו/או כרטיס נסיעה, ו/או תשלומים הקשורים ישירות לנסיעה
ששולמו מראש או שעל המבוטח לשלמם ושאינם מוחזרים ולא ניתן לקבל החזר
בגינם )כדוגמת הוצאות לינה ורכב שכור( ועד לסך של 000,5 $ומתוכם כרטיס נסיעה
למבוטח עד 000,2 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה
תחול השתתפות עצמית בגובה 50.$
)ממועד רכישת הרחבה זו( בגין ביטול נסיעה עקב המקרים הבאים ובתנאי .1.2.15המבטח ישלם עפ”י סעיף 2.15 לעיל אך ורק במקרה של הפסד תשלומים
שארעו לאחר רכישת הרחבה זו:
.1.1.2.15מוות של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או מלווה לנסיעה או
אשפוז למשך יום אשפוז או יותר של אחד מאלה.
לנסיעה, אשר בגינן נעדר מהעבודה )בהתאם לאישור המעסיק( .2.1.2.15מחלה או תאונה של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או מלווה
בהוראת רופא למשך שבעה ימים לפחות וזאת בשבוע שקדם למועד
הנסיעה. במקרה של מבוטח שאינו עובד )קרי הינו ללא מעסיק(
יחול האמור, בכפוף לאישור רפואי כי אינו כשיר לנסיעה וכי מצבו
הרפואי מחייב ריתוק מלא למיטה בשבוע שקדם למועד הנסיעה.
32
.3.1.2.15מצב רפואי כהגדרתו להלן, שארע או התגלה לפי העניין, לאחר רכישת
הרחבה זו, למבוטח ו/או לבן משפחה קרוב ו/או למלווה לנסיעה,
שבעקבותיו בוטלה הנסיעה בהוראת רופא ושהינו אחד מאלה בלבד:
.1.3.1.2.15ניתוח ו/או צינתור
בגיד ו/או מיניסקוס .2.3.1.2.15שבר הכולל פגיעה בשלמות העצם, קרע ברצועה ו/או
.3.3.1.2.15דלקת ריאות ו/או דלקת אוזניים שכרוכות במתן תרופות
דרך הווריד, שאירעו עד 7 ימים לפני מועד הנסיעה
ולאחר רכישת הרחבה זו
בסיכון גבוה .4.3.1.2.15כניסה למצב של שמירת היריון או הגדרת היריון כהיריון
.5.3.1.2.15התקף לב ו/או אירוע לב, גילוי מחלת הסרטן, אירוע מוחי
.4.1.2.15ביטול נסיעה בתקופה שתחילתה 14 ימים לפני מועד הנסיעה
וסיומה במועד הנסיעה, אם בביתו של המבוטח אירעו שריפה,
התפוצצות, נזק בזדון, סערה, שיטפון, כמו כן אם נדרשה נוכחותו
האישית של המבוטח לצורך חקירה משטרתית עקב פריצה או
ניסיון לפריצה לביתו או עסקו.
במצב מיוחד( לחוק שירות המילואים, התשס”ח 2008 .8( שירות מילואים בנסיבות חירום( או סעיף 9( שירות מילואים .5.1.2.15ביטול נסיעה למבוטח הנמצא בשירות מילואים מכוח סעיפים
המבוטח בפעילות מבצעית. .6.1.2.15ביטול נסיעה למבוטח הנמצא בשירות קבע בעקבות השתתפות
.1.6.1.2.15″פעילות מבצעית” לעניין סעיף זה משמעה – פעילות
צבאית שאינה אורכת יותר מ-72 שעות.
וחתומה ע”י הגורם המאשר כי הפעילות המבצעית .2.6.1.2.15על המבוטח להמציא למבטח אסמכתא כתובה
מנעה מהמבוטח את יציאתו לחו”ל וכתוצאה מהפעילות
המבצעית הוא נדרש לבטל את הנסיעה.
“גורם מאשר” לעניין סעיף זה משמעו – מפקד/קצין
בדרגת תת אלוף לפחות.
למשפחה גרעינית: .3.15התחייבות המבטח בגין הפסד תשלומים בעקבות קיצור נסיעה, למבוטח ו/או
במקרה של קיצור נסיעה כמוגדר בסעיף 2.1.15 ,המבטח ישפה את המבוטח ו/או
המשפחה הגרעינית )אשר מחזיקים פוליסה בתוקף אצל המבטח, לביטוח נסיעות
לחו”ל והרחבה לביטול וקיצור נסיעה בגין אותה נסיעה(, בחלק היחסי של ההוצאות
ששולמו על ידי המבוטח מראש )כדוגמת הוצאות לינה ורכב שכור(, מחושב באופן
יחסי ממועד קרות מקרה הביטוח, כלומר כל יום של נסיעה מתוכננת שאבד ו/או
בגין כרטיס נסיעה ו/או הפרש בגין כרטיס נסיעה קיים לבין כרטיס נסיעה חלופי שלא
ניתן לקבל החזר בגינם ועד לסך כולל של 000,7 $ומתוכו כרטיס נסיעה למבוטח
עד 000,2 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול
השתתפות עצמית בגובה 50.$
33
.1.3.15המבטח ישלם עפ”י סעיף 3.15 לעיל אך ורק עקב המקרים הבאים שארעו
לאחר רכישת הרחבה זו:
.1.1.3.15אירוע רפואי שאירע בחו”ל למבוטח ו/או למשפחה גרעינית ו/או
למלווה לנסיעה אשר עפ”י אישור רופא מוסמך בחו”ל נאלץ המבוטח
או בן המשפחה הגרעינית או המלווה לנסיעה, לשנות את מועד
חזרתו המתוכנן לישראל ולא ניתן היה להשתמש בכרטיס הנסיעה
המקורי שנרכש.
משפחה קרוב או מלווה לנסיעה. .2.1.3.15מוות או אשפוז של המבוטח או יחיד במשפחה גרעינית או בן
עקב שירות מילואים מכוח סעיפים 8( שירות מילואים בנסיבות .3.1.3.15קיצור נסיעה למבוטח ו/או לבן המשפחה הגרעינית ו/או למלווה
חירום( או סעיף 9( שירות מילואים במצב מיוחד( לחוק שירות
המילואים, התשס”ח 2008.
למבוטח ו/או למשפחה גרעינית, במקרה של אירוע רפואי שארע עקב מגיפה: .4.15התחייבות המבטח בגין הפסד תשלום לכרטיס נסיעה בעקבות ביטול נסיעה
במקרה של מגיפה כמוגדר לעיל אשר בעקבותיה בוטלה נסיעה על פי המקרים
המפורטים בסעיף זה בלבד, המבטח ישפה את המבוטח ו/או את בני המשפחה
הגרעינית )אשר מחזיקים פוליסה בתוקף אצל המבטח, לביטוח נסיעות לחו”ל
והרחבה לביטול וקיצור נסיעה בגין אותה נסיעה(, בחלק היחסי של ההוצאות
ששולמו על ידי המבוטח עבור כרטיס נסיעה בלבד, שאינן מוחזרות ו/או ששולמו
מראש ואינם מוחזרות ולא ניתן לקבל החזר בגינם מגורם אחר, ועד לסך כולל של
400 $לכרטיס נסיעה למבוטח, ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
המבטח ישלם עפ”י סעיף 4.15 אך ורק עקב המקרים הבאים ובתנאי שארעו
במצב של מגיפה, לאחר רכישת הרחבה זו:
ושהתגלו אצל המבוטח ו/או המשפחה הגרעינית ו/או מלווה לנסיעה, בנמל .1.4.15מחלת חום או סימפוטמים אחרים, העשויים להעיד על תחלואה במגיפה
התעופה בבידוק טרום הטיסה, ושבעקבותיהם נאסר על המבוטח ו/או המשפחה
גרעינית ו/או מלווה לנסיעה, להצטרף לטיסה.
.2.4.15לקה המבוטח ו/או המשפחה הגרעינית ו/או מלווה לנסיעה, בשבוע שקדם
למועד הנסיעה במחלה לגביה מוכרז אירוע מגיפה.
.3.4.15המבוטח ו/או המשפחה הגרעינית מצויים בבידוד בית על פי דיווח למשרד
הבריאות, שהחל במהלך 14 ימים לפני מועד הנסיעה. בגין סעיף זה )סעיף
3.4.15 )תחול תקופת אכשרה של 3 ימים, המתחילה מתאריך רכישת הרחבה
זו, ובמהלכה אין זכאות לכיסוי ביטוחי בגין מקרה ביטוח שארע בתקופה זו.
למען הסר ספק יובהר כי הכיסוי בגין אירוע כמוגדר בסעיף 4.15 אינו בא בנוסף
להתחייבות בסעיף 2.15 לעיל, והמבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגין אחד בלבד מבין סעיפים
2.15 או 4.15 והנמוך מביניהם בתקרת גבולות האחריות, בכפוף לתנאים הנקובים.
.5.15התחייבות המבטח בגין הפסד תשלומים והוצאות נוספות בעקבות שהות בחו”ל
במקרה של אירוע רפואי שארע עקב מגיפה:
במקרה של מגיפה כמוגדר לעיל אשר בעקבותיה המבוטח נאלץ להאריך או לקצר
את שהותו בחו”ל על פי המקרים המפורטים בסעיף זה בלבד, המבטח ישפה את
המבוטח ו/או את בני המשפחה הגרעינית )אשר מחזיקים פוליסה בתוקף אצל
המבטח, לביטוח נסיעות לחו”ל והרחבה לביטול וקיצור נסיעה בגין אותה נסיעה(,
בחלק היחסי של ההוצאות ששולמו על ידי המבוטח מראש )כדוגמת הוצאות לינה ורכב
שכור(, ו/או הוצאות לינה במקרה של הארכת שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח
34
ועד לסך של 150 $ליום, ו/או בגין כרטיס נסיעה לישראל ו/או הפרש בגין כרטיס נסיעה
קיים לבין כרטיס נסיעה חלופי שלא ניתן לקבל החזר בגינם מגורם אחר, ועד לסך
כולל של 000,1 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.
המבטח ישלם עפ”י סעיף 5.15 אך ורק עקב המקרים הבאים ובתנאי שארעו
בחו”ל במצב של מגיפה, למבוטח ו/או למשפחה הגרעינית ו/או למלווה לנסיעה
ולאחר רכישת הרחבה זו:
ושהתגלו אצל המבוטח ו/או המשפחה הגרעינית ו/או מלווה לנסיעה, בנמל .1.5.15מחלת חום או סימפוטמים אחרים, העשויים להעיד על תחלואה במגיפה
התעופה, ושבעקבותיהם נאסר על המבוטח ו/או על המשפחה גרעינית ו/או
על מלווה לנסיעה, להצטרף לטיסה בחזרה לישראל.
.2.5.15לקה המבוטח ו/או המשפחה הגרעינית ו/או מלווה לנסיעה בחו”ל במחלה
לגביה מוכרז אירוע מגיפה.
במועד שתוכנן. לעניין זה – “סגר” הנו מצור על מדינה אשר מגביל יציאה או .3.5.15הטלת סגר במדינת השהות בחו”ל שבעקבותיו לא ניתן לטוס חזרה לישראל
כניסה של כלי טיס אליה.
למען הסר ספק יובהר כי הכיסוי בגין אירוע כמוגדר בסעיף 5.15 אינו בא בנוסף
להתחייבות בסעיף 3.15 לעיל, והמבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגין אחד בלבד מהסעיפים
3.15 או 5.15 והנמוך מביניהם בתקרת גבולות האחריות, בכפוף לתנאים הנקובים.
למען הסר ספק, המבוטח ימחה את זכותו לשיפוי בגין כרטיס טיסה שלא נוצל מצד ג’ לטובת
המבטח, לבקשת המבטח.
.6.15חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:
המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב:
הרשום של חברת תעופה, מחדל במתן מידע על חלק כלשהו של החופשה .1.6.15חוק או תקנה ממשלתית, השהייה או תיקון או שינוי של לוח הזמנים
המתוכננת )לרבות טעות מחדל או השמטה( ע”י כל ספק של שירות המהווה
חלק מהנסיעה המתוכננת או של סוכן או מארגן נסיעות באמצעותם
נרשמה או הוזמנה הנסיעה.
בחו”ל הנובעים מכל סיבה אחרת למעט האמור בסעיף 2.15 ,3.15. ,2.6.15אי רצונו של מבוטח כלשהו לצאת לנסיעה או קיצור נסיעה או שהות
4.15,5.15 לעיל.
או קיצורה או שהות בחו”ל. .3.6.15הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לחו”ל, בעקבות ביטול הנסיעה
תכניות הטיול, למעט עיכוב של המבוטח ו/או המלווה לנסיעה מחמת .4.6.15תוצאה של מעשה פשע או הליכים פליליים של כל אדם שעליו נסמכות
הזמנה להעיד בבית משפט.
.5.6.15מחדל במתן הודעה לסוכן נסיעות או מארגן טיולים או ספק שירותי
תחבורה או שירותי לינה ואכסון, מיד משהוברר שיש לבטל או לקצר
את הנסיעה.
.6.6.15תביעה להחזר יחסי עבור כרטיס נסיעה מקורי שנוצל לשם יציאה וחזרה
לישראל או שהוחלף באחר ע”י המוביל במקרה של שיבה באיחור, קיצור
נסיעה או הפסקתה.
אלמלא קרות האירוע הרפואי או החזרה ארצה. .7.6.15הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח ואשר היו מוצאות על ידו גם
35
.7.15הגדלת תקרת ההחזר להרחבה לביטול וקיצור נסיעה:
אפשרות להגדלת תקרת ההחזר למבוטח עבור הכיסוי בזמן מגיפה כאמור בסעיף
4.15 ובסעיף 5.15 לעיל
בתנאי שנרכשה הגדלת תקרת ההחזר במסגרת רכישת הרחבה לביטול וקיצור
נסיעה ותמורת דמי ביטוח נוספים, והדבר צוין במפורש בדף הרשימה – תהיה
תקרת ההחזר בגין סעיפים 5.15,4.15 לעיל, כדלקמן:
.1.7.15הגדלת תקרת ההחזר סעיף 4.15( למעט במקרה של בידוד בית בסעיף
3.4.15:)
במקרה של רכישת תקרה מוגדלת כאמור לעיל- התחייבות המבטח בגין
הפסד תשלומים בעקבות ביטול נסיעה למבוטח ו/או למשפחה הגרעינית
כמפורט בסעיפים 1.4.15 ו-2.4.15 לעיל, ובהתאם לתנאים ולסייגים הקבועים
בסעיף 4.15 לעיל, תכלול הפסד בגין אובדן פיקדונות הקשורים ישירות
לנסיעה ושאינם מוחזרים ו/או כרטיס נסיעה, ו/או תשלומים הקשורים ישירות
לנסיעה ששולמו מראש או שעל המבוטח לשלמם ושאינם מוחזרים ולא
ניתן לקבל החזר בגינם )כדוגמת הוצאות לינה ורכב שכור( מגורם אחר, ועד
לסך כולל של 000,5 $ומתוכם עד 000,2 $לכרטיס נסיעה למבוטח ובכפוף
לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. יובהר כי הגדלת תקרת ההחזר
בסעיף זה לא תחול במקרה של בידוד בית כמפורט בסעיף 3.4.15 לעיל.
כן יובהר כי הסך הכולל בסעיף זה הנו בא במקום הסך הכולל הנקוב
לסך ההתחייבות בסעיף 4.15 .בסעיף 4.15 לעיל )למעט לנקוב בסעיף 3.4.15 לעיל(, ואינו בא בנוסף
.2.7.15הגדלת תקרת ההחזר סעיף 5.15:
במקרה של רכישת תקרה מוגדלת כאמור לעיל- התחייבות המבטח
בעקבות שהות בחו”ל במקרה של אירוע רפואי שארע עקב מגיפה אשר
בעקבותיו המבוטח נאלץ להאריך או לקצר את שהותו בחו”ל בהתאם לתנאים
והסייגים הקבועים בסעיף 5.15 לעיל, בגין הפסד תשלומים שלא ניתן לקבל
החזר בגינם ו/או הוצאות לינה במקרה של הארכת שהות בחו”ל, תהיה עד
לסך כולל של 000,5 $ומתוכם עד 000,2 $לכרטיס נסיעה למבוטח ובכפוף
לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. יובהר כי הסך הכולל בסעיף
זה הנו בא במקום הסך הכולל הנקוב בסעיף 5.15 לעיל, ואינו בא בנוסף
לסך ההתחייבות בסעיף 5.15.
יובהר כי רכישת תקרת החזר מוגדלת כמפורט תגדיל אך ורק את תקרת ההחזר בהתאם
למפורט לעיל וכנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. שאר תנאי הכיסוי בסעיפים
אלו יחולו ללא שינוי.
36
פרק 16 :הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם
.16בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין במפורש בדף הרשימה.
.1.16הגדרות נוספות לפרק זה:
.1.1.16″מצב רפואי קודם”: מחלה ו/או מצב בריאות בגינו היה המבוטח בטיפול
לרבות טיפול תרופתי בלבד ו/או בהשגחה בעת צאתו לחו”ל או במשך 6
חודשים שקדמו לצאתו ולמעט כאשר קבלת הטיפול הייתה מטרת הנסיעה.
מצב רפואי קודם, שהטיפול בו היה הכרחי כטיפול חירום בחו”ל והמבוטח לא .2.1.16החמרה מיוחדת של מצב רפואי קודם: שינוי לרעה, פתאומי ובלתי צפוי של
היה יכול מבחינה רפואית לדחות את הטיפול עד שובו לישראל.
.3.1.16תקופה מרבית לפרק זה )אלא אם אושר אחרת על ידי המבטח(:
למבוטחים עד גיל 60( כולל( – עד 45 ימים מיום היציאה לחו”ל.
למבוטחים מגיל 61 עד 70( כולל( – עד 30 ימים מיום היציאה לחו”ל.
למבוטחים מגיל 71 עד 80( כולל( – עד 15 ימים מיום היציאה לחו”ל.
למבוטחים מגיל 81 עד 85( כולל( – עד 10 ימים מיום היציאה לחו”ל.
למבוטחים מגיל 86 עד 95( כולל( – עד 7 ימים מיום היציאה לחו”ל.
התחייבות כספית להחזר הוצאות עבור אירועים המכוסים בפוליסה ובהרחבות לביטוח .2.16התחייבות המבטח: המבטח ייתן שירות או ישלם למבוטח או שיעביר למבוטח כתב
שרכש המבוטח אצל המבטח ומצוינות בדף הרשימה, אשר הינם תוצאה של החמרה
מיוחדת של מצב רפואי קודם כמוגדר לעיל. זאת, בכפוף לתנאים, להגדרות, לחריגים
ולגבולות האחריות המצוינים בפוליסה הבסיסית ובהרחבה זו, על פי הנמוך מבניהם.
התחייבות המבטח בפרק זה הינה עד לסך כולל של 000,350 $בכפוף לטבלת גבולות האחריות
לחלק ב’ והיא אינה באה בנוסף להתחייבות המבטח בפוליסה הבסיסית.
.3.16חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:
.1.3.16המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות בהשתלת איבר/ים.
37
פרק 17 :הרחבה להיריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים
.17בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין במפורש בדף הרשימה.
ואשר הינה בהריון עד שבוע 32( כולל( ביום האירוע, הוצאות רפואיות בגין החמרה .1.17התחייבות המבטח: המבטח ישלם למבוטחת אשר טרם מלאו לה 42 ביום האירוע
בלתי צפויה הקשורות להיריון והטסה רפואית, כמפורט להלן:
הוצאות אשפוז בחו”ל והוצאות רפואיות בחו”ל שלא בעת אשפוז, לידה מוקדמת וכולל
הוצאות הקשורות לטיפול ו/או אשפוז העובר או הפג והטסה רפואית שלו.
התחייבות המבטח בפרק זה הינה עד לסך כולל של 000,350 $בכפוף לטבלת
גבולות האחריות לחלק ב’ והיא אינה באה בנוסף להתחייבות המבטח בפוליסה
הבסיסית.
המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות במצבים שלהלן: .2.17חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:
.1.2.17הפלה יזומה.
.2.2.17בדיקות שגרתיות ובדיקות גנטיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להיריון
ולהתפתחותו.
38
פרק 18 :הרחבה לספורט אתגרי
.18בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין בדף הרשימה.
.1.18הגדרות נוספות לפרק זה
.1.1.18ספורט אתגרי:
ענפי ספורט הכוללים או דורשים, בין היתר, מהעוסקים בהם רמות גבוהות
של קושי ו/או מאמץ גופני ואו כרוכים ברמת סיכון גבוהה בהתאם לרשימת
ענפי הספורט האתגרי הנכונה למועד רכישת הכיסוי, והמתעדכנת מעת
לעת והמפורסמת באתר האינטרנט של החברה il.co.group-harel.www.
ביטוח בגין הוצאות אחרות, אשר הנובעות מהשתתפות המבוטח בפעילות ספורט .2.18התחייבות המבטח: המבטח ישלם למבוטח הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות ותגמולי
אתגרי כהגדרתו לעיל, שבוצע בחו”ל בלבד, המכוסות בפוליסה הבסיסית. זאת, בכפוף
לתנאים, להגדרות, לחריגים ולגבולות האחריות המצוינים בפוליסה הבסיסית. אין
ברכישת הרחבה זו כדי להוות ויתור על רישיון ו/או היתר המחויב מעצם ביצוע
הספורט באותה מדינה.
יובהר כי לא יכוסה אירוע ביטוחי הנובע מפעילות ספורט אתגרי אם למבוטח לא
היו רישיון ו/או היתר תקפים לביצוע אותו ספורט כנדרש באותה מדינה בחו”ל
בעת ביצוע הפעילות.
המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: .3.18חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:
.1.3.18ספורט חורף )כהגדרתו בסעיף 1.1.19 להלן(, לרבות סקי חורף ו/או
סנובורד ו/או מזחלות שלג ו/או אופנועי שלג, אלא אם נרכשה הרחבה
לספורט חורף תמורת דמי ביטוח נוספים.
.2.3.18השתתפות המבוטח בספורט אתגרי ששכר בצידו.
התחייבות המבטח בפרק זה הינה עד לגבול האחריות הקבוע בפוליסה הבסיסית להוצאות
רפואיות העומד על סך כולל של 000,000,5 $בניכוי השתתפות עצמית לפרק זה בגובה 50 ,$
ובכפוף לטבלת גבולות האחריות לחלק ב’ לפוליסה והנה כלולה בהתחייבות המבטח )אינה
באה בנוסף( לגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית, כך שכלל הסכומים
שישלם המבטח מכוח כלל הפרקים הכלולים בפוליסה זו, כולל פרק זה, לא יעלו בכל מקרה
על גבולות האחריות המצוינים בפוליסה הבסיסית.
39
פרק 19 :הרחבה לספורט חורף
.19בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין בדף הרשימה.
.1.19הגדרות נוספות לפרק זה:
.1.1.19ספורט חורף:
גלישה בעזרת מגלשיים, סנובורד, מזחלות, snowshoeing ,גלישה במישור
)קרוס קאנטרי – סקי הליכה( ואופנועי שלג, אשר נעשתה באתר המיועד לכך
בשעות הפעילות המוכרזות של האתר ובמסלולים המסומנים המיועדים לכך.
.2.1.19סקי פס:
כרטיס עליה לרכבל המשמש לעליה וירידה במעליות אתר הסקי.
.3.1.19ציוד ספורט חורף:
מגלשיים, סנובורד, נעלי סקי, ביגוד סקי, ביגוד טרמי, כפפות.
שלא בעת אשפוז המכוסות בפוליסה זו עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך .2.19התחייבות המבטח: המבטח ישלם למבוטח הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו”ל
000,000,5( $ובניכוי השתתפות עצמית בגובה 50 $בגין הוצאות רפואיות שלא בעת
אשפוז(, וכן תגמולי ביטוח בגין הוצאות אחרות המכוסות בפוליסה זו, הנובעים מהשתתפות
של המבוטח בספורט חורף בחו”ל וכן פיצוי כמפורט להלן וכנקוב בטבלת גבולות
האחריות לפרק זה. זאת, בכפוף לתנאים, להגדרות, לחריגים ולגבולות האחריות
המצוינים בפוליסה הבסיסית ובפרק זה.
פס בגין ימים שלא נוצלו כתוצאה מאירוע שאירע למבוטח ועד לסך כולל .1.2.19אובדן ימי סקי: המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות לרכישת סקי
של 300 $ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול
השתתפות עצמית בגובה 50.$
למען הסר ספק, המבטח לא ישלם הוצאות בגין אובדן ימי סקי פס שלא
שולמו מראש על ידי המבוטח.
.2.2.19ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי: המבטח ישפה את המבוטח בגין
ביטול נסיעה לאתר סקי עקב החלטת הרשויות המוסמכות במדינה הרלוונטית
על אי פתיחת האתר עקב היעדר שלג, בכפוף לכך שיוצג למבטח באישור
מתאים של הרשויות המוסמכות בגין התקופה הרלבנטית. השיפוי יהיה
בגין תשלום ששילם המבוטח מראש עבור חבילת סקי בגין תקופה שלא
תפחת מ-4 ימים, אשר נרכשה לפחות 30 יום טרם נסיעתו של המבוטח,
לתקופות נסיעה שיחולו בין התאריכים 15 בדצמבר לבין 31 למרץ, לכל שנה
קלנדארית ועד לסך של 300 $לכרטיס נסיעה ועד לסך של 50 $ליום עבור
שירותי קרקע בגין תקופה מקסימלית של 6 ימי סקי בפועל ובכפוף לטבלת
גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה 50.$
מובהר, כי המבוטח לא יהיה זכאי, בנסיבות אלה, לכיסוי של הפסד תשלומים
בגין ביטול נסיעה אלא לפיצוי המפורט בסעיף זה בלבד.
.3.2.19איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אויר: במקרה של איחור של למעלה
מ-24 שעות מהמועד המתוכנן, בהגעת המבוטח לאתר הסקי לראשונה, הנגרם
כתוצאה ממזג אויר מזכה )כהגדרתו להלן( יפצה המבטח את המבוטח בגין
תקופת העיכוב עד לסך של 50 $ליום עיכוב ועד לתקופת עיכוב מקסימלית
של 6 ימי סקי בפועל ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף
זה תחול השתתפות עצמית בגובה 50.$
40
מזג אויר מזכה לעניין סעיף זה:
תנאי מזג אוויר קשים, אשר בגינם נמנעה הגעת המבוטח לאתר הסקי באמצעי
התחבורה המקובלים להגעה לאתר.
.4.2.19אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה:
המבטח יפצה את המבוטח בגין אובדן ימי סקי שלא נוצלו בפועל עקב
סגירה של אתר הסקי לתקופה העולה על 48 שעות ברצף, שנגרמה כתוצאה
מאירוע מזכה ובלבד שהמבוטח שילם מראש עבור טיסה/נסיעה, שהות
וסקי פס ועד לסך של 75 $ליום שלא נוצל עקב סגירת האתר כאמור ועד
לאובדן מקסימלי של 6 ימי סקי בפועל. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית
לתקופה בגובה 50.$
ויובהר, יום ההגעה ויום העזיבה לא ייחשבו במניין הימים לצורך קבלת
פיצוי כספי.
אירוע מזכה לעניין סעיף זה:
תנאי מזג אויר קשים שאינם מאפשרים פתיחת האתר במשך 48 שעות ברצף,
בכפוף לכך שיוצג למבטח אישור מתאים של הרשויות המוסמכות על
אי פתיחת האתר בתקופה הרלוונטית.
מובהר, כי המבוטח לא יהיה זכאי, בנסיבות אלה, לכיסוי של הפסד תשלומים
בגין קיצור נסיעה אלא לפיצוי המפורט בסעיף זה בלבד.
.5.2.19איחור בהגעת ציוד ספורט חורף:
המבטח ישפה את המבוטח בגין איחור של מעל 24 שעות מהמועד המתוכנן,
בהגעת ציוד ספורט חורף, הנגרם בשל רשלנות של חברת התעופה. השיפוי
יעשה כנגד הצגת אישור חברת התעופה על אי הגעת הציוד כאמור במלואו
או בחלקו. המבטח ישפה את המבוטח בגין שכירת ציוד סקי ליום הראשון
בלבד ועד לסך של 200 $ומתוכם עד לסך של 20 $לפריט אחד ובכפוף לסך
הנקוב בטבלת גבולות אחריות לפוליסה.
.3.19חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:
שאירע לאור כך או עקב כך שהמבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות .1.3.19המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות במקרה ביטוח
של האתר או של המסגרת בה הייתה הפעילות ו/או ספורט חורף שלא
נעשה באתר המיועד לכך ו/או שלא בשעות הפעילות המוכרזות של
האתר ו/או שלא במסלולים המיועדים לכך.
התחייבות המבטח לכיסוי הוצאות רפואיות בפרק זה הינה עד לגבול האחריות להוצאות
רפואיות הקבוע בפוליסה הבסיסית העומד על סך כולל של 000,000,5( $בניכוי השתתפות
עצמית בגובה 50 $לגבי הוצאות שלא בעת אשפוז( ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בחלק
ב’ לפוליסה והנה כלולה בהתחייבות המבטח )אינה באה בנוסף( לגבול האחריות להוצאות
רפואיות בפוליסה הבסיסית. כך שכלל הסכומים שישלם המבטח מכוח כלל הפרקים
הכלולים בפוליסה, כולל פרק זה, לא יעלו בכל מקרה על גבולות האחריות המצוינים
בפוליסה הבסיסית.
41
פרק 20 :הרחבה לאובדן או גניבה של מחשב אישי נישא / טאבלט
.20בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין בדף הרשימה
נישא/ טאבלט בחו”ל, בתוך תקופת הביטוח ובתנאי שהמבוטח רכש את המחשב .1.20התחייבות המבטח: המבטח ישפה את המבוטח בגין אובדן או גניבה של מחשב אישי
האישי/טאבלט הנישא לפני תחילת תקופת ביטוח. )בכל מקרה אחר, הכיסוי יהיה
בהתאם לאמור בפרק 14 – הרחבה לכבודה, ככל שנרכשה – סעיפים 2.4.14-1.4.14.)
.2.20סכום השיפוי יהיה כמפורט בטבלת גבולות האחריות בפוליסה, אך לא יותר מערכו
הממשי של המחשב הנישא )בניכוי בלאי כהגדרתו בפרק הכבודה( ובניכוי השתתפות
עצמית בגובה 100.$
המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: .3.20חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:
.1.3.20הפקעה ו/או החרמה של המחשב האישי הנישא/ טאבלט.
.2.3.20נזק מכל סוג שהוא, ישיר או תוצאתי, למחשב האישי הנישא/ טאבלט.
.3.3.20אובדן או גניבה או נזק לתוכנה ו/או תוכנות, בין אם הינן חלק מהמחשב
האישי הנישא ובין אם לאו.
מקרה הביטוח, או אי נקיטת אמצעים למניעתו, להקטנתו או להחזרתו. .4.3.20אובדן הנגרם ברשלנות רבתי של המבוטח אשר תרמה בשיעור מלא לקרות
התחייבות המבטח עפ”י פרק זה, הינה עד לסך של 000,2( $בניכוי השתתפות העצמית
בגובה של 100 )$ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות.
42
פרק 21 :הרחבה לאובדן או גניבה של טלפון נייד
.21בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין בדף הרשימה
.1.21התחייבות המבטח: המבטח ישפה את המבוטח במקרה של אובדן או גניבה של
הטלפון הנייד אותו נשא המבוטח בעת צאתו מישראל לחו”ל ובתנאי כי האובדן ו/או
הגניבה של הטלפון הנ”ל אירעו בחו”ל בתוך תקופת הביטוח.
האחריות לפוליסה ולא יותר מערכו הממשי של הטלפון הנייד, ובניכוי השתתפות .2.21סכום השיפוי אשר ישולם על ידי המבטח למבוטח יהיה כמפורט בטבלת גבולות
עצמית בגובה 200.$
התחייבות המבטח עפ”י פרק זה, הינה עד לסך של 750( $בניכוי השתתפות העצמית בגובה
200 )$ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות.
43
פרק 22 :הרחבה לאופניים דו גלגליים )עד 90 ימים( –
אובדן כללי או גניבה או נזק מעל %50
.22בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין בדף הרשימה.
.1.22הגדרות נוספות לפרק זה:
.1.1.22אופניים:
אופניים בהתאם לתקן הישראלי, הרכובים על ידי המבוטח, אשר אינם
ממונעים בעזרת מנוע כלשהו, ובתנאי שהאופניים נרכשו בישראל או יובאו
לישראל, לפני צאת המבוטח לחו”ל.
.2.1.22הערכת מעריך:
הערכה שניתנה למבוטח לכל היותר עד חודש לפני תחילת הביטוח, ואשר
צורפה אליה תמונה עדכנית של האופניים או הערכה שניתנה לאחר אובדן
כללי של האופניים או נזק מעל %50 כמפורט בסעיף 3.1.22 להלן.
.3.1.22אובדן כללי של האופניים או נזק מעל %50:
אופניים שיצאו מכלל שימוש עקב מקרה ביטוח המכוסה עפ”י פרק זה ואשר
על פי הערכת מעריך לא ניתן לתקנם בישראל בעלות פחותה מ-%51 משווים
)כפי ששוויים ייקבע על ידי המעריך(.
.2.22הוראות בקשר עם הערכת מעריך:
.1.2.22המבטח רשאי לחלוק על הערכת המעריך ולהציג הערכה נגדית.
.2.2.22הערכת המעריך עד לסך 100 $תהיה על חשבון המבטח.
בהתאם למפורט להלן. במקרה של אובדן כללי, ישלם המבטח את ערכם הממשי .3.22התחייבות המבטח: המבטח ישפה את המבוטח בגין אירוע שארע לאופניים בחו”ל
הכספי של האופניים כפי שהיה סמוך לפני קרות הנזק.
שימושו הרגיל של המבוטח )כשלא היו בחזקת מוביל( בהם ובכפוף לתנאים .1.3.22אובדן כללי של האופניים המבוטחים או נזק מעל %50 שאירע תוך כדי
המצטברים הבאים:
.1.1.3.22השימוש באופניים בשעות החשיכה נעשה כאשר הייתה להם
תאורה שפעלה ומחזירי אור.
האירוע התאונתי שאירע לאופניים. .2.1.3.22המבוטח המציא אישור מהמשטרה במקום האירוע בחו”ל, בדבר
מכוון של המבוטח. .3.1.3.22האובדן או הנזק לא נגרם בשל תוצאה ישירה או עקיפה של מעשה
.4.1.3.22לא רכב על האופניים יותר מאדם אחד בו זמנית.
בחו”ל, בדבר האובדן הכללי של האופניים. .5.1.3.22המבוטח המציא אישור אם קיים, מהמשטרה במקום האירוע
.2.3.22גניבת האופניים, ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
ומנעול המעוגן לקרקע או לקיר, או שהיו במקום פרטי שפתחיו .1.2.3.22בעת הגניבה האופניים היו נעולים וקשורים באמצעות שרשרת
סגורים ונעולים.
.2.2.3.22המבוטח המציא אישור מהמשטרה במקום האירוע בחו”ל, בדבר
גניבת האופניים כולל מקום היותם בעת קרות הגניבה.
44
פרק זה, יוחזרו האופניים למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח, .3.2.3.22נמצאו האופניים שנגנבו בטרם שולמו בעדם תגמולי הביטוח לפי
אלא אם נגרם לאופניים שהוחזרו אובדן כללי או נזק מעל %50.
האופניים לבעלות המבטח. .4.2.3.22נמצאו האופניים שנגנבו אחרי ששולמו בעדם תגמולי ביטוח, יעברו
.3.3.22אובדן כללי לאופניים המבוטחים עקב תאונה למוביל שאירעה תוך כדי
הובלתם של האופניים בתוך או על כלי רכב, ובכפוף לתנאים המצטברים
הבאים:
כאשר האופניים מעוגנים עפ”י הוראת יצרן המנשא. .1.3.3.22ההובלה באמצעות כלי הרכב נעשתה באמצעות מנשא ייעודי,
האירוע התאונתי שאירע לרכב המוביל. .2.3.3.22המבוטח המציא אישור מהמשטרה ממקום האירוע בחו”ל, בדבר
.3.3.3.22המבוטח המציא אישור מתן הודעה למוביל – מבוטח שלא יעשה
כן יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגובה ההפרש שבין ההחזר שהיה
ניתן לקבל מהמוביל לבין תקרת הכיסוי לסעיף זה.
להשתתפות עצמית של 000,1 $ובכפוף לתנאים המצטברים הבאים: .4.3.3.22נזק מתאונה או גניבה לאופנים שהיו בחזקת מוביל אווירי, בכפוף
ייעודי, ככל שנדרש, כאשר האופניים מעוגנים עפ”י .1.4.3.3.22ההובלה באמצעות כלי הרכב נעשתה באמצעות מנשא
הוראת יצרן המנשא.
שלא יעשה כן יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגובה ההפרש .2.4.3.3.22המבוטח המציא אישור מתן הודעה למוביל – מבוטח
שבין ההחזר שהיה ניתן לקבל מהמוביל לבין תקרת
הסכום לשיפוי לסעיף זה.
מסכום השיפוי עפ”י סעיפים 1.3.22 – 3.3.22 ינוכה כל סכום שישולם
למבוטח מגורם אחר והשתתפות עצמית בגובה של 000,1 $מהמוביל
כאמור בסעיף 4.3.3.22.
בסמוך לגילוי מקרה הביטוח. .4.3.22על המבוטח להודיע למוביל שבחזקתו היו האופניים על נזק מתאונה או גניבה
את האופניים לישראל )אלא אם אין באפשרותו להחזיר את האופניים. במקרה .5.3.22הכיסוי עפ”י סעיפים 1.3.22 ,3.3.22 ו-4.3.3.22 הינו בתנאי שהמבוטח החזיר
זה יעביר צילומים ודו”ח רשויות בגין האירוע( והציג למבטח הערכת מעריך.
.6.3.22חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:
המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב:
.1.6.3.22אובדן כללי לאופניים כתוצאה משימוש באופניים בעת מרוץ.
קרוס קאנטרי )XC, Country Cross )המכונה גם Bike MounTain. 2.6.3.22אובדן כללי לאופניים כתוצאה מפעילות אתגרית, ובכללה
sport) MTB ,(רכיבת שבילים לרכיבת שטח )AM, Mountain All
או Enduro ,)דאון היל )DH, Hill Down ,)פרי רייד )FR, Ride Free,)
קפיצות ו/או פעלולים אקרובטיים.
עקב כמפורט בסעיף 1.3.22 .קלקולים מסוג כלשהו, למעט נזק שבעטיו נגרם אובדן כללי .3.6.3.22נזק כלשהו לאופניים לרבות התבלות טבעית, פחת, בלאי,
45
.4.6.3.22אובדן כללי לאופניים בשל שימוש בסמים או אלכוהוליזם.
.5.6.3.22רכיבה על אופניים שלא נערכה בדרכים סלולות או דרכי עפר
כבושות.
.6.6.3.22נזק שארע לאופניים לפני רכישת הרחבה זו אשר כתוצאה
ממנו ירד ערך האופניים.
.4.22תגמולי הביטוח והשתתפות עצמית:
תגמולי הביטוח יהיו עד לסך הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה זו בהתאם
לסכום שנרכש וצוין בדף רשימה ובניכוי השתתפות עצמית כמפורט בטבלת גבולות
האחריות בפוליסה.
התחייבות המבטח עפ”י פרק זה, הינה עד לסך של 500,2 $או 500,4 $או 000,6 $בהתאם
לסכום שנרכש והמצוין בדף הרשימה )בניכוי ההשתתפות העצמית לאובדן כללי 50 ,$גניבה
250 ,$נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי 000,1 )$ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות.
46
פרק 23 :הרחבה לביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק
תאונתי לרכב/קרוואן שכור בחו”ל )לנהג מגיל 24 ועד גיל 75)
.23בתנאי שנרכש כיסוי זה תמורת דמי ביטוח נוספים וצוין בדף הרשימה.
.1.23הגדרות נוספות לפרק זה:
.1.1.23מבוטח: המבוטח כהגדרתו בפוליסה ובתנאי ששמו נקוב בהסכם ההשכרה
עם חברת ההשכרה.
לבין חברה להשכרת רכב. .2.1.23הסכם שכירת הרכב: הסכם להשכרת רכב בחו”ל, שנכרת בין המבוטח
נזק שיגרם לרכב בהתאם להסכם שכירת רכב. .3.1.23השתתפות עצמית להשכרה: חלקו של המבוטח בהוצאה בגין גניבה או
.4.1.23רכב: רכב פרטי )שאינו רכב דו גלגלי( או מסחרי.
.5.1.23רכב קרוואן: קרוואן ממונע ואחוד שמהווה רכב בפני עצמו.
.2.23התחייבות המבטח:
המבטח ישפה את המבוטח עבור דמי השתתפות עצמית עד לסכום מרבי של 500,1 $
בהם המבוטח נשא בפועל או עליו לשאת בהתאם להסכם שכירות הרכב, במקרה של
נזק תאונתי שאירע לרכב או לרכב קרוואן בחו”ל או נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי
כתוצאה משימוש ברכב או ברכב קרוואן בחו”ל, ואשר אירעו במהלך תקופת הביטוח.
התחייבות המבטח עפ”י פרק זה, הינה עד לסך של 500,1 $ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות
האחריות.
.3.23חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:
המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב:
.1.3.23נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
האירוע. במקרה שבארץ האירוע אין צורך ברישיון נהיגה תקף לכלי .2.3.23שימוש ברכב ו/או ברכב קרוואן כאשר לנהג לא היה רישיון תקף לארץ
הרכב הרלוונטי, יינתן כיסוי על פי תוכנית זו רק אם למבוטח היה רישיון
ישראלי תקף ו/או רישיון בינלאומי תקף לסוג כלי הרכב שבו נהג המבוטח.
.3.3.23אבדן או גניבה או נזק של רכוש שהיה ברכב ו/או ברכב קרוואן לרבות
רכוש שהושכר מחברת ההשכרה כגון כיסא לתינוק, מכשירי ניווט )GPS)
וכדומה.
כתוצאה מאירוע תאונתי. .4.3.23בעיה מכנית ברכב ו/או ברכב קרוואן, נזק לצמיגים, למעט אם ניזוקו
.5.3.23שימוש ברכב ו/או ברכב קרוואן בניגוד למוסכם בהסכם ההשכרה.
.6.3.23נהיגת המבוטח או המורשה לנהוג בהיותו תחת השפעת סמים.
.7.3.23שימוש ברכב ו/או ברכב קרוואן למטרות תחרות מכל סוג שהוא.
.8.3.23מעשה זדון ו/או פשע ו/או עוון שנעשה ע”י המבוטח ו/או הנהג.
.9.3.23שימוש ברכב ו/או ברכב קרוואן שלא בכביש סלול ויעודי לשימוש כל
סוגי הרכב.
47
מוקדי התקשרות למקרה הצורך
בכל מקרה של תביעה יש לפנות להראל חברה לביטוח בע”מ, כלהלן:
לקבלת כיסוי במקרה חירום )אשפוז בחו”ל( ניתן לפנות ל:
למוקד החירום 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע בטל’: 7547030-3-972
פקס מחלקת תביעות: 7348168-3-972
מוקד הראל חילוץ והצלה
להלן מספרי הטלפון, המוקד, הפקס ודואר אלקטרוני:
דואר אלקטרוני: il.co.ins-harel@669
טל’ “הראל חילוץ והצלה”: 7547669-3-972
פקס “הראל חילוץ והצלה”: 7348484-3-972
הגשת תביעה בישראל יש לפנות ל:
מחלקת תביעות חו”ל
רח’ אבא הילל 3 ,ת.ד. 1951 רמת גן
בכל מקרה ניתן לפנות ל”הראל” בטל’: 7547080-03
7007765 63.436 סטודיוהראל
אתר הראל: il.co.group-harel.www
פרטי התקשרות
משרד ראשי
בית הראל, רח’ אבא הלל 3,
ת.ד. 1951 רמת גן 5211802
7547080-03
בימים א’-ה’, 00:16-00:08